Fartøyvernets ABC 2021

Norsk Forening for Fartøyvern holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Quality Hotell Expo Fornebu 19. – 20. november 2021. Bakgrunnen for kurset er ønsket om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren. 27 deltakere var påmeldt.

Morten Hesthammer fra Hardanger Fartøyvernsenter ledet deltakerne igjennom to innholdsrike dager. Etter å ha ønsket velkommen og fått alle deltakerne til å presentere seg selv ga Hesthammer ordet til Erik Småland fra Riksantikvaren som fortalte og forklarte forsamlingen om antikvariske prinsipper i fartøyvernet. Både praktisk kunnskap knyttet til fartøyet vi ønsker å verne og historisk kunnskap om fartøyet er viktig.

Etter pausen var det tid for teknisk historisk dokumentasjon (THD). Trine Faltinsen fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter loset oss gjennom prosessen rundt THD, hva som er viktig og hvordan man kan arbeide med dette. En THD er et hjelpemiddel, en referanse. Mye tolkningsarbeid også: Man tolker ut i fra faktiske observasjoner. Blant annet er bilder en god kilde, da fartøyet ikke alltid blir bygget akkurat slik tegningene tilsier.

Deretter var det styreleder i foreningen Cecilie Juell sin tur med innlegg og diskusjon rundt hvordan man kan organisere seg. Fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsformer for et fartøy ble diskutert: Stiftelser, foreninger, aksjeselskap og annet.  Erfaringer ble delt. Noen velger aksjeselskap, men da kan man ikke registrere seg i frivillighetsregisteret for eksempel.

Lørdag morgen startet opp med Morten Hesthammer som gikk inn på bestillerkompetanse, kostnadsoverslag og kontraktinngåelse. Hesthammer fortalte først om forskjellene mellom kostnadsoverslag, prisantydning og anbud, mens bestillerkompetansen dreier seg om å kunne være presis i bestilling av tjenester fra leverandør. Man må kunne stille de riktige kravene og spørsmålene til leverandør i forkant av kontrakten. Planlegging, organisering og samarbeid er nøkkelord for å oppnå forutsigbarhet i prosjektet. Et godt tips er også å aldri underskrive en kontrakt hvis du ikke har forstått alt i den.

Etter pausen fortalte Cecilie Juell og Anders Grindheim om sitt fartøyvernprosjekt LS 21 SKUDENES – fra overtakelse, til søknad om vernestatus, THD, restaureringsplan og søknad om midler. Blant annet opplevde de etter å ha fått ferdig sin THD at de ønsket å bevare fartøyet fra en annen tidsepoke enn først søkt. Mye endrer seg underveis og ny informasjon om fartøyet kommer fram, prosessen er derfor stadig i endring. Viktig også å skape blest om prosjektet lokalt, de har derfor opprettet egen Facebookgruppe hvor blant annet journalister er invitert med inn.

Etter lunsj kunne Morten Hesthammer fortelle oss mye nyttig i forhold til vedlikehold og overflatebehandling av tre, hvorfor og hvordan få til best mulig resultater og langsiktig vern. Tre må behandles for å unngå at det suger til seg fukt. Mens saltvann hindrer råte og råtesopp, virker ferskvann motsatt. Dekk derfor fartøyet godt til for været, men med god utlufting så du ikke stenger vannet inne i treverket.

Arne Røskeland fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fortalte videre om vedlikehold og overflatebehandling av skrog på stål- og jernfartøy. Her kan det oppstå galvanisk korrosjon i kontakt mellom to metaller i et korrosivt miljø. De vanligste korrosjonsformene ble gjennomgått.  Vedlikehold er svært viktig. Vask, rydd og sørg for kompetent vedlikehold er de beste tipsene. Grunnarbeidet må også gjøres av fagfolk, for eksempel blåserens. Det er viktig å følge spesifikasjoner og standarder og sørge for at sikkerhet og arbeidsmiljø er ivaretatt. Vedlikehold og overflatebehandling på konstruksjoner av stål, reparasjoner av eksisterende overflatesystem og reparasjon av korrosjon på ståloverflater ble gjennomgått.

Andreas Gebelhof fra Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter hadde siste innlegg. Det handlet om den historiske utviklingen i bruk av dampmaskinen. Erfaringsutveksling om utfordringer ved vern av dampkjeler som siste punkt.

Helt til slutt ble kurset oppsummert og vi kunne fastslå at oppslutningen om kurset og positive tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det fortsatt er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet. Foreningen får hvert år også ca. 10 nye medlemsfartøy som er aktuelle deltakere framover, i tillegg til alle de som ønsker seg litt oppfriskning. Vi konkluderer med et vellykket arrangement og fortsatt behov for kurset. Deltakerne håper også på at enda flere tema kan belyses i årene som kommer, som sertifisering, mannskap, fartstid, men også behandling av kjelevann og utfordringer for fartøy som allerede er i drift.

Nedenfor finner du presentasjonene fra Fartøyvernets ABC 2021:

Program Fartøyvernets ABC 2021

Erik Småland: Antikvariske prinsipper i fartøyvernet

Trine Faltinsen: Teknisk Historisk Dokumentasjon (THD) og Mal for THD

Cecilie Juell: Organisasjonsformer

Morten Hesthammer: Bestillerkompetanse

Morten Hesthammer: Kostnadsoverslag

Morten Hesthammer: Kontraktsinngåelse

Cecilie Juell og Anders Grindheim: LS 21 SKUDENES – et fartøyvernprosjekt

Morten Hesthammer: Vedlikehold av tre

Arne Røskeland: Vedlikehold av jern og stål

Andreas Gebelhof: Utvikling i bruk av dampmaskinen