Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet og er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken

Regionaliseringen har medført at fylkeskommunene har fått forvaltningsansvaret for kulturminner. Dette betyr at ulike søknader man før sendte til Riksantikvaren nå skal sendes din fylkeskommune. Det er fartøyeiers adresse som avgjør hvilken fylkeskommune du søker, ikke fartøyets hjemmehavn.

Riksantikvaren kan derimot hjelpe deg med å besvare spørsmål du måtte ha i forhold til ditt flytende kulturminne. Fartøy er et av bevaringsprogrammene og du finner flere veiledere, retningslinjer og informasjonsark om fartøyvern på Riksantikvarens hjemmeside. Blant annet kan veilederen Fartøyvern: Overordna prinsipp og praksis være nyttig. Du kan i tillegg laste ned verneplan for flytende kulturminner og lese mer om fartøyvern på deres hjemmeside.