Vedtekter

Vedtatt på konstitueringsmøte 16. juni 1985. Revidert 14. mars 1986, 25. september 1992, 25. september 1994, 26. september 1998, 29. september 2006 og 5. oktober 2007.

§ 1 Formål

Norsk Forening for Fartøyvern er en interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer. Foreningen skal:

  • fremme bevaring og varig vern av verneverdige fartøyer
  • utvikle og styrke de menneskelige ressurser og materielle vilkår knyttet til vernearbeidet
  • arbeide for å skape og å styrke kontinuitet i fartøyenes eierskap og forvaltning
  • være aktiv i utviklingen av verneformer innen rammen av antikvariske verneprinsipper
  • stimulere til nødvendige omstillinger
  • fremme samarbeid mellom fartøyeierne
  • sikre solidarisk opptreden overfor myndighetene

§ 2 Medlemskap

2.1 Årsmøtet kan oppta som medlem i foreningen verneverdige dekkede og større åpne fartøy som bevares etter antikvariske retningslinjer når både eier og forvalter har som formål et varig vern av fartøyet som kulturminne. Fartøyets alder sammen med sjeldenhet, og andre særlige kulturvernfaglige grunner skal tillegges spesiell vekt. Medlemskapet følger fartøyet og opphører ved skriftlig utmelding eller ved fartøyets kondemnering.

2.2 Et medlem som medvirker til å skade Norsk Forening for Fartøyvern, utnytter foreningen eller medlemmene i kommersiell sammenheng uten samtykke av styret eller det enkelte medlem, eller handler i strid med foreningens formål, kan av styret suspenderes for kortere eller lengre tid, eventuelt ekskluderes av årsmøtet. Dette kan likeledes skje dersom et medlem ikke betaler kontingent. Suspensjonen kan innankes for årsmøtet, dog uten oppsettende virkning.

2.3 Det kan delta en representant på årsmøtet fra hvert fartøy, utpekt av eieren. Medlemmene har 1 stemme pr. fartøy inntil 50 br.reg.tonn, 2 stemmer pr. fartøy fra 50 til 100 br.reg.tonn og 3 stemmer pr. fartøy over 100 br.reg.tonn. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 stemmer pr. fartøy.

2.4 Styret kan innby observatører som har talerett.

§ 3 Årsmøtet

3.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal avholdes innen utgangen av oktober måned hvert år. Innkalling med saksdokumenter og forslag til dagsorden skal sendes medlemmene minst 4 uker før møtet.

3.2 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/5 av medlemmene krever det.

3.3 Årsmøtet skal behandle årsberetning, innkomne forslag, samarbeidsavtaler med og/eller tilslutning til andre organisasjoner, revidert regnskap, kontingent, valg av styre, valgkomité, revisor, samt kommende års budsjett og arbeidsprogram. Andre saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøtet sendes styret senest 1. juni.

3.4 Avstemminger avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning. Alle avstemminger foregår skriftlig dersom ett medlem ønsker det. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

§ 4 Styret

4.1 Årsmøtet velger et styre som består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og et varamedlem. Styret bør være sammensatt med en rimelig fordeling både geografisk og med hensyn til fartøytype. Leder og nestleder velges hvert år. Øvrige styremedlemmer og varamedlem velges for to år av gangen, dog slik at halve styret velges hvert år. Styret er alle medlemmenes tillitsvalgte og skal ivareta medlemmenes interesser mellom årsmøtene, og representerer foreningen utad. Styret fatter sine vedtak med vanlig flertall, hvis ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer av styret er til stede.

4.2 I saker som normalt skal behandles av årsmøtet, og årsmøtet ikke innkalles pga. tidsfaktoren, kan styret fatte vedtak når alle styrets medlemmer er enige. Slike saker skal likevel behandles på første ordinære årsmøte. Stemmegradering etter br. tonnasje gjelder ikke i styresaker.

4.3 Styret kan oppnevne råd og utvalg, og delegere myndighet til disse. Styret skal meddele prokura.

4.4 I tillegg til vedtatt arbeidsprogram kan styret ta opp saker som gjelder foreningens formål.

§ 5 Valgkomiteen

5.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.

5.2 Valgkomiteens medlemmer velges for tre år. Man tilstreber utskifting av et medlem hvert år, men årsmøtet står når som helst fritt til å skifte ut hele valgkomiteen. Det medlem som har lengst ansiennitet i valgkomiteen fungerer som leder.

5.3 Valgkomiteen skal fortrinnsvis sende sin innstilling ut med årsmøteinnkallingen.

§ 6 Kontingent

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingent pr. stemme.

§ 7 Vedtektsendring

7.1 Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall. Endringer i § 1 og § 8 må vedtas i to påfølgende møter med 2/3 flertall for å være gyldig.

§ 8 Oppløsning

8.1 Norsk Forening for Fartøyvern kan besluttes oppløst på årsmøtet, ordinært eller ekstraordinært, med 3/4 flertall etter at forslag om oppløsning på forhånd er satt opp på sakslisten. Blir oppløsningen vedtatt, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen to måneder, og vedtaket må her gjentas med 3/4 flertall for å være gyldig.

8.2 Ved oppløsning skal foreningens midler søkes anvendt slik at foreningens formål videreføres. Samme årsmøte som bestemmer oppløsningen velger et styre på tre som disponerer midlene i samsvar med foreningens formål og møtets beslutning.