Forskriften trådde i kraft 1. juli 2014. Den fastsetter på sentrale områder alternative regler for vernede eller fredede skip, jf. skipssikkerhetsloven § 2 tredje ledd bokstav e og fjerde ledd.

Skip som skal følge den nye forskriften skal sertifiseres med nytt passasjersertifikat for vernet eller fredet skip. Merk at utstedelse av passasjersertifikat forutsetter at fartøyet oppfyller kravene i verneforskriften samt andre relevante forskrifter, jf. verneforskriften §§ 3 og 5.

Hvis du ønsker å sertifisere fartøyet etter denne forskriften finner du all informasjon om hva som kreves på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Les mer om Sjøfartsdirektoratets kommentarer til forskriften i kapittel II for å forståforskriften bedre.

Et valg mellom to regelverksregimer

Rederier som ønsker å føre flere enn 12 passasjerer med skip som er vernet eller fredet kan velge mellom to regelverksregimer:

Alternativ 1: Sertifisere skipet etter de ordinære forskrifter

• Relevante krav vedrørende konstruksjon, brannsikring, redningsmidler osv. i de til enhver tid gjeldende forskrifter for ikke-vernede skip må dokumenteres oppfylt.
• Flere av disse reglene er avhengige av skipets byggeår.
• Skipet sertifiseres for et bestemt fartsområde og kan seile uten spesielle operasjonsbegrensninger året rundt – også i rutefart.

eller

 Alternativ 2: Sertifisere skipet etter forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer

 • Forskriften gir særlige regler for vernede eller fredede skip på områder som erfaringsmessig har vært en utfordring for disse skipene å tilfredsstille. Forskriften aksepterer i utgangspunktet skipene konstruksjonsmessig som de er.
• Særregler for vernede skip som i dag finnes i andre forskrifter flyttes til den nye forskriften og forenkles.
• Forskriften gjelder også for vernede skip som ikke tidligere har vært passasjerskip.
• Skip som sertifiseres etter forskriften kan som hovedregel seile med passasjerer innenriks i Norge i perioden 1. mai – 31. oktober i alle fartsområder forutsatt at operasjonsbegrensningene (for eksempel maks bølgehøyde) overholdes.
• Skip som har helårig passasjersertifikat på det tidspunkt skipet sertifiseres etter den nye forskriften kan videreføre disse begrensningene i det nye sertifikatet og kan seile med de samme begrensningene også i perioden 1. november – 30. april.

Denne forskriften (alternativ 2) er bygget opp rundt prinsippet om at en reduksjon i dokumentert standard sammenlignet med sikkerhetsstandarden som stilles til tilsvarende ikke-vernede skip, skal kompenseres med operasjonsbegrensninger.

Om skipet skal sertifiseres i henhold til ordinære regler uten operasjonsbegrensninger (alternativ 1) eller i henhold til ny forskrift for vernede skip med operasjonsbegrensninger (alternativ 2), er et valg rederiet må ta.