Tips til deg som søker

Dette er generelle tips og passer kanskje ikke til alle søknadsskjema og givere. Det beste tipset er å lese utlysingstekst og søknadsskjemaet godt og svare grundig på det giver spør om.

Før du søker:

 • Bruk god tid. Det er ofte mye å sette seg inn i når du skal søke.
 • Les deg opp på hva giver gir midler til. Se gjerne på tidligere tildelinger, dette kan gi en pekepinn på hva giver prioriterer. Dette finner du på givers hjemmeside og ofte i givers vedtekter. Ofte er det lurt å snakke med giver også.
 • Hva sier utlysingsteksten? Gå igjennom og sett opp punktvis hva de er ute etter, da blir det lettere å skrive en god søknad.
 • Hvem er målgruppa for prosjektet? Involver disse. Er målet å redde et fartøy fra å gå til grunne, kan målgruppa være folk i lokalsamfunnet som får glede av fartøyet.
 • Er det et samarbeid? Involver disse.
 • Trenger du pris på et oppdrag? Få et pristilbud som du kan legge ved søknaden.

I søknaden

 • Presenter dere. Hvem er dere, hvilket positivt arbeid gjør dere allerede, betydning for (lokal)samfunnet.
 • Presenter tiltaket/prosjektet. Gjerne kort i første omgang, for deretter å legge ved en fyldig prosjektbeskrivelse. Dette varierer noe fra giver til giver hva de ønsker.
 • Vis at det er behov for tiltaket/prosjektet.
 • Vis at tiltaket/prosjektet utgjør en verdi i (lokal)samfunnet og for målgruppa.
 • Vis at tiltaket/prosjektet utgjør en verdi for fartøyvernet og norsk maritim historie.
 • Vis hvor mye tiltaket koster og hvem som skal betale. Man kan dele kostnader på flere aktører.
 • Sett opp frivillig arbeid dere måtte ha i regnskapet, beregn hvor mye ca. dette vil utgjør både i timer og kostnader. Dette er viktig å få fram.
 • Lag en god plan for gjennomføring og framdrift. Det er viktig for giver å få oversikt over det arbeidet du planlegger å utføre, altså en kort beskrivelse over de forskjellige arbeidsoppgavene og når de skal utføres. Tidslinjen trenger ikke være fryktelig spesifisert, ofte holder det med kvartalsvis oppsett.
 • Avslutt gjerne med veien videre etter at tiltaket/prosjektet er ferdig. Det er alltid positivt at søker gjør seg noen tanker rundt dette.

Eksempel på budsjett og finansieringsplan

 • De som gir tilskudd krever et realistisk budsjett. Et godt budsjett gir også et godt inntrykk av søkeren.
 • Sjekk at budsjettet er forståelig for andre. Bruk familien, naboen eller andre til å sjekke om budsjett og søknad er ok.
 • Dersom det er punkter i budsjettet som man ikke forstår ved å lese søknaden, bør disse få en særskilt forklaring.
 • Pass på at det er sammenheng mellom de ulike budsjettpostene og det som er beskrevet i søknaden.
 • Totale utgifter og totale inntekter skal samsvare.

Dette er eksempler på hva et budsjett og en finansieringsplan kan inneholde.

Budsjett Utgifter
Kjøp av arbeid (se anbud)  kr
Materialkostnader  kr
Tilrettelegging  kr
Fraktkostnader  kr
Leie lokaliteter  kr
Leie utstyr  kr
Diverse kostnader  kr
Totalt  kr

 

Finansieringsplan Inntekter
Dugnadsinnsats  kr
Tilskudd fra ?  kr
Egne midler  kr
Sponsor  kr
Kronerulling lokalt  kr
Eget materiale  kr
Totalt  kr

Eksempel på søknad i brevs form

Sjøblomstens Venner
Postboks 22
78056 RÅDDEFJORDEN

Til…………

Sted og dato

Søknad om midler til legging av nytt dekk om bord på MS «Sjøblomsten»

Det søkes med dette om midler til å skifte ut legge nytt dekk om bord på MS «Sjøblomsten» da nåværende dekk er lekk. Vi søker om midler på kr. ………

(Kort presentasjon av fartøyet)
MS «Sjøblomsten» er en fiskekutter bygget i 1937 i Fauske i Nordland fylke. Fartøyet har hatt få eiere i løpet av sin levetid og fremstår som original da det har vært utført få endringer på fartøyet.

Foreningen Sjøblomstens Venner står i dag som eier av fartøyet. Foreningen overtok fartøyet i 2003 og benytter fartøyet som foreningsbåt og til ulike kulturarrangement i lokalsamfunnet og kommunen ellers, som bl.a. Maritim Dag og ulike skoleprosjekter for barneskolen. «Sjøblomsten» har et aktivt og engasjert lokalsamfunn hvor fartøyet alltid har vært hjemmehørende. Kunnskapen om fartøyet er godt bevart. Sjøblomstens Venner har tidligere fått satt på nytt styrhus etter gamle tegninger. Arbeidet er utført etter antikvariske retningslinjer og fikk støtte fra fylket og Riksantikvaren.

(Beskriv kort hva det søkes midler til)
Foreningen Sjøblomstens Venner søker om midler til å legge nytt dekk på fartøyet. Dekksarbeidet skal gjøres etter antikvariske retningslinjer ved et lokalt verft. Se vedlagt anbud. Det nåværende dekket har lekkasjer flere ster, både langs relingen og ved styrhuset. Dekket som eksisterer i dag ble lagt rundt 1985 og er ikke antikvarisk korrekt i forhold til materialvalg eller utførsel.

(Prosjektets gjennomførbarhet)
Foreningen har selv skaffet til veie noe egenkapital for legging av nytt dekk. Fjerning av gammelt dekk vil skje på dugnad. Ny er lovet som gave fra det lokale næringslivet og vil bli satt på plass så snart nytt dekk er ferdig. Det lokale verftet har erfaring med denne typen arbeid samtidig som det gir foreningens medlemmer mulighet til å følge opp arbeidet og være tilgjengelig for avgjørelser underveis.

(Formål med arbeidet/betydningen for gjennomføringen av arbeidet)
Utskifting av dekk er viktig og en prioritert oppgave i foreningen. Et nytt og tett dekk er helt avgjørende for at ikke båten skal få flere råteskader og det vil hindre ytterligere forfall.

Med vennlig hilsen

Sjøblomstens Venner
v/ styreleder
telefonnummer
e-post

Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse med budsjett
Anbud fra verft
Historikk
Foreningens vedtekter
Foto