Sertifisering

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for informasjon om sertifisering og sertifikater. Kontaktinformasjon til de ulike avdelingene finner du på deres hjemmeside. Du finner også info om personlige maritime sertifikater og om ulike fartøytyper.

Se også Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Merk at sesongarbeidere på charterbåter og lignende fartøyer under 300 br.reg.t, som opererer i fartsområde 1 i perioden 1. mai til 30. september, trenger ikke fullt sikkerhetskurs. Kontakt din kursarrangør og sjekk om de kan tilby «Begrenset sikkerhetskurs» godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Rabatt på enkelte personlige sertifikater

RS Sjøredningsskolen i Horten gir mannskap tilknyttet våre medlemsfartøy rabatert pris på enkelte personlige sertifikater. Kontakt kundesenteret direkte for å høre hvilke dette gjelder. NB: Husk å oppgi informasjon om medlemskap i foreningen ved påmelding (dvs. FØR deltakelse) til srs@rs.no for å få rabatt. Rabatt gis ikke i etterkant.

STCW-95 krav til sikkerhetskurs hos mannskap

I henhold til STCW-konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) skal alle maritime sertifikater være oppgradert til denne konvensjonens krav. For videre detaljer henvises til Bemanningsforskriften og kvalifikasjonsforskfiten.

Avklaring fra Sjøfartsdirektoratet (SD)

Under gjengis deler av et brev fra SD til. Her kommer det tydelig frem at tjenestetid er noe annet enn fartstid. Tjenestetid er ikke definert i forskriften, men SD fremlegger sin tolkning i brevet under. Det har vært en oppfatning at man må ha fartstid tilsvarende 12 av siste 60 måneder for å for eksempel kunne ta kun oppdatering av sikkerhetskurs. Merk et det står tjenestetid ikke fartstid i kvalifikasjonsforskriften §9-3, i tillegg til stillinger nevnt i §§ 76-80. Dette vil for mange oppleves som en lettelse i kravet.

Fra brevet datert 5. Mai 2017:

”I forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, benyttes to ulike, men beslektede begreper. Det ene begreper er «tjenestetid» som dessverre ikke er definert i forskriften. Imidlertid er tjenestetid den tiden en person har vært engasjert i en tjeneste. Ved ansettelse vil tjenestetid normalt være fra ansettelsesdato til fratredelsesdato.

Det andre begrepet som benyttes er fartstid. Dette er også en kvantifisering av en form for «tjenestetid» men da mye mer begrenset enn når begrepet tjenestetid benyttes. Fartstid er beskrevet i forskriftens § 16, der det i første ledd, blant annet, står følgende: «Fartstid er tjeneste om bord som gir sjøfolk relevant kunnskap, innsikt og ferdighet for utstedelse av sertifikat eller vedlikehold av kompetanse….»

Når begrepet fartstid benyttes i forbindelse med beskrivelse av kvalifikasjoner, så er det altså kun den faktiske tjenestetiden om bord som beskrives. Så er det slik at for enkelte bestemmelser, slik som bestemmelsene i §§ 76-80) i forskriften, så benyttes begrepet tjenestetid, og da menes den totale tiden en person har vært engasjert i en tjeneste, enten gjennom ansettelse eller engasjement, og ikke bare den delen av tiden som er faktisk tid om bord. Tjenestetid for sjøfolk som nevnt i § 76, § 77, § 78, § 79 og § 80 skal dokumenteres ved sjøfartsbok, godkjent fartsoppgave eller attest fra arbeidsgiver. Tjenestetid, i motsetning til fartstid, kan i enkelte sammenhenger erstattes av praktisk eller teoretisk opplæring, noe som da vil fremkomme av den enkelte bestemmelse. Praktisk og teoretisk opplæring skal dokumenteres ved godkjent kursbevis, vitnemål og opplæringsbok.”

Verneforskriften

Verneforskriften om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer kan være nyttig. Hvis du ønsker å sertifisere fartøyet etter denne forskriften finner du all informasjon om hva som kreves på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside. Les også mer på våre hjemmesider under «Verneforskriften».