Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Museer og offentlige eiere kan ikke søke. Påbegynte og sluttførte prosjekter prioriteres ikke hos Kulturminnefondet. De anbefaler derfor at søkere planlegger med to til tre måneders behandlingstid for sine søknader.

Prosjektet må utløse private midler eller betydelig egeninnsats. Den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent, men Kulturminnefondet prøver å tilstrebe at sin andel ikke overstiger 50 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver. Målet er å bidra til å øke innsatsen fra eiere og fra næringsliv for å ta vare på kulturminner. Midlene skal bidra til bevaring og til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes. Dette skaper grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Les mer i Kulturminnefondets vedtekter. Vi anbefaler å sette seg inn i Vedtektene før man søker.

Kulturminnefondet gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner og gir jevnlig støtte til fartøy. Foruten støtte til restaurering kan man søke om «strakstiltak». Dette er midlertidig tiltak som for eksempel presenning. Man kan også søke om støtte til kurs som for eksempel dersom man ønsker å lage kurs ut av restaureringen. Dette kan være kurs i driving av dekk. Kulturminnefondet kan også være med på å støtte sertifisering av fartøy som for eksempel at de støtter brannsikring. På hjemmesidene sine har de samlet nyttige tips til deg som søker som hva de ser etter, hvordan søke og hvem som har fått midler tidligere. Vi anbefaler alle som ønsker å søke å sette seg godt inn i dette. Sett opp en liste over hva som skal være med, både i søknaden og som vedlegg, slik at du husker på å få med alt. For eksempel bør du sende med vedlegg som bilder, tilstandsvurdering, tiltaksbeskrivelse, kostnadsoverslag, redegjørelse for kompetanse i prosjektet m.m.

Det kan også være nyttig å ha med seg at «Vern gjennom aktiv bruk» står sentralt for Kulturminnefondet når de ser på søknader. I dag er det også et stort fokus på helhetlige kulturmiljø. Dette er viktig å få fram i søknaden dersom det gjelder deres fartøy. Bærekraft blir mer og mer viktig i dagens samfunn. Derfor må man få fram at fartøyvern handler om bærekraft. For å synliggjøre dette i søknaden kan dere ha med at dere ønsker å ta vare på det eksisterende, ikke skifter ut unødvendig materialer, at dere har bevart mest mulig av det originale og at dere er bevist på å velge materialer av god kvalitet. Mange lurer også på hva som kan føres som egenfinansiering i budsjett og regnskap. Gode eksempler på dette er materialer fra egen skog, verktøy som en investeringskostnad, stillaser og traktorer.

Kulturminnefondet har løpende søknadsfrist, det vil si at du kan søke når som helst på året. Lenke til søknadsskjemaet og info finner du på hjemmesidene deres. Du må logge deg inn med ID-Porten for å komme til selve søknadsskjemaet.