Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Museer og offentlige eiere kan ikke søke. Påbegynte og sluttførte prosjekter prioriteres ikke hos Kulturminnefondet. De anbefaler derfor at søkere planlegger med to til tre måneders behandlingstid for sine søknader.

Prosjektet må utløse private midler eller betydelig egeninnsats. Den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent, men Kulturminnefondet prøver å tilstrebe at sin andel ikke overstiger 50 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver. Målet er å bidra til å øke innsatsen fra eiere og fra næringsliv for å ta vare på kulturminner. Midlene skal bidra til bevaring og til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes. Dette skaper grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Les mer i Kulturminnefondets vedtekter. Vi anbefaler å sette seg inn i Vedtektene før man søker.

Kulturminnefondet gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner og gir jevnlig støtte til fartøy. På hjemmesidene sine har de samlet nyttige tips til deg som søker som hva de ser etter, hvordan søke og hvem som har fått midler tidligere. Vi anbefaler alle som ønsker å søke å sette seg godt inn i dette. Sett opp en liste over hva som skal være med, både i søknaden og som vedlegg, slik at du husker på å få med alt. For eksempel må du sende med obligatoriske vedlegg som bilder, tilstandsvurdering, tiltaksbeskrivelse, kostnadsoverslag, redegjørelse for kompetanse i prosjektet m.m.

Kulturminnefondet har løpende søknadsfrist, det vil si at du kan søke når som helst på året. Lenke til søknadsskjemaet og info finner du på hjemmesidene deres. Du må logge deg inn med ID-Porten for å komme til selve søknadsskjemaet. Kulturminnefondet har også samlet spørsmål og svar som skal være til hjelp for deg som søker, for eksempel hva som er viktig å huske på i en søknad, hvordan beregne dugnad, hvor mye man kan søke om osv.