Fylkeskommunene og kommunene

Tidligere søkte fartøyeier Riksantikvaren direkte om midler til istandsetting av sitt vernete eller fredete fartøy fra Statsbudsjettets Kap. 1429 Post 74, men dette gjøres nå til din fylkeskommune via Digisak – kulturminneforvaltningens søknadsportal. Fylkeskommunene fikk fra 2020 forvaltningsansvaret for kulturminner og behandler søknadene til sine respektive fartøy direkte i Digisak. Riksantikvaren fordeler midlene på bakgrunn av søknadsbehandlingen. Det er fartøyeiers adresse som avgjør hvilken fylkeskommune man kan få midler igjennom, ikke fartøyets hjemmehavn.

Riksantikvaren – som er ansvarlig for drift av søknadsportalen – har laget veiledning til søknadsportalen. Du kan også lese om hva kulturminneforvaltningen ønsker å oppnå med tilskuddsposten.

Fartøyets tekniske tilstand er viktig å få fram når du søker om midler. Les mer om tilstandsvurdering av fartøy på Riksantikvarens hjemmeside.

Fartøyeier kan søke om status som vernet skip for sitt fartøy. Tidligere sendte eier søknad direkte til Riksantikvaren, nå går dette også gjennom din fylkeskommune, selv om det er Riksantikvaren som til syvende og sist avgjør. Ta derfor kontakt med din fylkeskommune for å søke. Tildeling av status som vernet skip kan du lese mer om på Riksantikvarens hjemmeside. Hvis ditt fartøy oppnår status som vernet eller fredet skip kan eier søke fylkeskommunene om midlene fra post 74 nevnt øverst.

Fylkeskommunene kan også ha andre tilskudd du kan søke om enn fra post 74. Det er derfor viktig at du tar kontakt med dem for å høre hvilke andre støtteordninger de har. Mange fylkeskommuner gir ekstra støtte til kulturminner og det er ikke nødvendigvis et krav om at fartøyet må ha status som vernet eller fredet.

Kommunene kan også ha egne tilskuddsordninger du som fartøyeier kan søke om. Ta derfor kontakt med din kommune også. Riksantikvaren oppfordrer alle kommuner til å ha egne kulturminneplaner. Det er ikke nødvendigvis et krav om at fartøyet må ha status som vernet eller fredet for å få kommunal støtte.