Oppsummering fra Landskonferansen 2022

Fikk du ikke deltatt på Landskonerfansen? Her finner du en oppsummering og lenker til alle innleggene.

16. mars 2022

11. mars 2022 avholdt Norsk Forening for Fartøyvern endelig landskonferanse igjen etter 3 år siden sist på grunn av koronapandemien. Det var svært inspirerende og motiverende å samle fartøyvernere igjen med tema frivillighet og rekruttering. Sted for dagen var Scandic Oslo Airport. Oslo Lufthavn er valgt fordi dette er flyplassen det er enklest å reise fram og tilbake på dagen til fra flest steder.

Styreleder Cecilie Juell ønsket velkommen og påpekte hvor kjekt det var å endelig kunne møtes å utveksle erfaringer og få faglig påfyll. Hun ga deretter ordet til statssekretær Christian Anton Smedshaug fra Klima- og miljødepartementet som åpnet konferansen.

Fartøyvernet deltar aktivt i kulturminneforvaltningens prosesser

Smedshaug la vekt på at fartøyvern favner mange og treffer bredt. De verneverdige fartøyene danner grunnlag for kunnskap om blant annet historie, kultur og håndverkstradisjoner og gir verdifulle opplevelser til mange mennesker og lokalsamfunn. Det frivillige engasjementet knyttet til fartøyene har også en stor verdi i seg selv. Det er også viktig for fartøyvernet å delta i kulturmiljøforvaltningens prosesser, noe Norsk Forening for Fartøyvern er flinke til. Som eksempler nevner Smedshaug ny kulturmiljøloven, Riksantikvarens arbeid med tematiske bevaringsstrategier og opptrappingsplan for Kulturminnefondet. Smedshaug avsluttet med å takke fartøyvernets frivillige for den formidable innsatsen som gjøres. Denne innsatsen er høyt verdsatt av kulturmiljøforvaltningen.

Turid Kolstadløkken fra Riksantikvaren gikk videre inn på frivilligheten i fartøyvernet og hvordan resultatene av den frivillige innsatsen har endret både omfanget og rammebetingelsene i fartøyvernet. Kolstadløkken la også vekt på hvor viktig fartøyvernet er for både lokalsamfunn, vern av kunnskap og folkehelse. Av pågående prosesser ble Riksantikvarens arbeid med ny frivillighetsstrategi trukket fram. Norsk Forening for Fartøyvern deltar i dette arbeidet.

Siste person ut før lunsj var Åsmund Kristiansen fra Hardanger og Voss Museum som fortalte litt om Riksantikvarens arbeid med klimaomstilling i fartøyvernet. I arbeidsgruppen sitter Kristiansen selv fra Fartøysentrenes Fellesråd sammen med Norsk Forening for Fartøyvern, Vestfold Fylkeskommune, Sametinget, Riksantikvaren og frivillige fra Foreningen S/K Boy Leslie og Norsk Veteranskibsklub. Arbeidet tar utgangspunkt i engasjement, bærekraft og mangfold, Kulturmiljøpolitikkens nye mål. FNs bærekraftsmål ligger til grunn. Her er det mye relevant for fartøyvernet, for eksempel bærekraftsmålet om ansvarlig forbruk og produksjon og målet om å stoppe klimaendringene. Vi må finne løsninger som begrenser utslipp, forklarer Kristiansen.

Laila Andresen fikk et par minutter til å takke av Georg Jensen som redaktør for Dampskibsposten. Hun oppfordret samtidig miljøet til å melde sin interesse for å sikre at tidsskriftet fortsatt kan bestå.

Organisering av de frivillige

Etter lunsj fikk vi et nyttig innlegg fra Ann Siri Hegseth Garberg om ledelse av frivillige på museer. Hegseth Garberg fra museene i Sør-Trøndelag la stor vekt på viktigheten av organisering av de frivillige og tok til ordet for en frivillighetskoordinator. Det er viktig å ta vare på de frivillige og en frivillighetskoordinator gjør nettopp dette.  Oppgaver kan være aktiv rekruttering, kontakt mot nye frivillige, samtale med interesserte frivillige, finne ut hvilken gruppe frivillige passer inn i, hvilket arbeid de ønsker å delta i, hvor mye – hvor ofte de ønsker å delta, følge opp alle frivillige – kjenne dem, passe på at alle blir sett og får de nødvendige invitasjoner, å få frivillige til å føle seg velkommen. Museene som har frivillighetskoordinator er også der hvor samarbeidet fungere best for begge parter – både for museet og for de frivillige. De neste innleggene bekrefter dette.

Katie Payne fra Sør-Troms museum og ANNA ROGDE fortalte oss om rekrutteringsprosjektet «ungt blod til gammel dame» med midler fra Sparebankstiftelsen DnB gjennom Norsk Forening for Fartøyvern. Prosjektet har som mål å rekruttere ungdom til fartøyvernet gjennom faste aktiviteter på ANNA ROGDE. Fartøyet har hatt ungdommer i hele to sesonger med stor suksess. Oppskriften er å la ungdommen slippe til, la dem få ha ansvar og ikke minst ansette en ungdomskoordinator/ prosjektleder. Det har vært helt avgjørende for prosjektet å ha en person som forstår ungdom til å organisere, ta vare på og følge opp de unge deltakerne. Se dem, utfordre dem, veilede dem, respektere dem og ikke minst holde på dem.

Bjørn Abrahamsen fra foreningen S/K Boy Leslie sier noe av det samme. Alle i organisasjonen må bli sett og hørt – alle meninger må bli respektert. Han poengterer videre at det å være frivillig er et gode for mange. Gjør det lille ekstra for at alle skal føle seg velkomne og nyttige. Vær tålmodig og gi tilstrekkelig med informasjon til de frivillige, hvis ikke blir det lett misforståelser. For å nå bredere må man også spørre andre enn venner og bekjente. For det gir kun begrenset mulighet til å nå ut på tvers av generasjoner hvis man bare spør folk man kjenner. Hegseth Garberg kaller dette selvrekruttering. Da blir det vanskelig å komme inn som ny, så dette må vi være obs på.

Abrahamsen satser på unge ved å gi dem ansvar og oppgaver. Han prioriterer også sikkerhetskurs for å holde på dem som mannskap. Også BOY LESLIE har hatt rekrutteringsprosjekt for unge med midler fra Sparebankstiftelsen DnB via Norsk Forening for Fartøyvern. «Førstereis» satset på vennskap, trivsel, orden og renhold. Målet var opplæring i førteknologisk sjømannskap og stil for eldre fartøy. Egne T-skjorter med logo var med på å knytte dem sammen i fellesskapet, slik også Payne forteller fra ANNA ROGDE.

Atle Vie fra Fjordabaatane ba også om ordet for å fortelle litt hvordan det var hos dem. Rekruttering og bygging av mannskapsbase er en kontinuerlig prosess. Suksesskriterier er blant annet at mannskapet skal kunne påvirke drift og vedlikehold, at de blir tatt med i arbeidsplaner, at man har rutiner for konflikthåndtering, at man bygger godt miljø via sosiale arrangementer og markeringer, at man bygger opp eierskap og stolthet. Vi må ikke bare rekruttere, men også ta vare på våre frivillige. Dette må settes i system for å lykkes best mulig. Det er dette Hegseth Garberg også er inne på.

Frivillighetens år 2022

Mattis Koppang var neste person ut. 2022 er frivillighetens år og det skal feires. Koppang loset oss gjennom et svært inspirerende foredrag om hvordan vi alle kan bidra til å feire frivilligheten og øke deltakelsen, fjerne barrierer og synliggjøre frivillig sektors betydning. Ved å bidra kan vi få drahjelp i arbeidet med å få flere med, bli mer synlig, få nye samarbeidsrelasjoner og gi alle som holder foreningslivet i gang en fortjent honnør! Koppang tipset også om å være tilstede på frivillig.no og ungfritid.no, «VÅR DAG»-arrangement for å vise oss fram i nærmiljøet og få flere med, og følge med på frivillighetensar.no. Det finnes arrangementer vi kan delta i, som strandryddedagen, friluftslivet uke og #sammenpåtur. Podcast med Solvei Kloppen i forbindelse med frivillighetens år trenger også fartøyvernere, så meld dere her! I tillegg trenger Frivillighetens Museum gjenstander, her må fartøyvern inn. Dette er et digitalt museum som viser fram gjenstander fra frivilligheten. Ta også i bruk verktøykassa til frivillighetens år og følg oss på sosiale medier. Det er viktig at vi sammen feirer Norges viktigste lagarbeid, avslutter Koppang med.

Fartøyvernets dag 18. juni 2022

Norsk Forening for Fartøyvern ved Cecilie Juell tok oppfordringen på strak arm og kunne fortelle at foreningen allerede har planlagt VÅR DAG for fartøyvernet, nærmere bestemt lørdag 18. juni 2022 kl. 12.00. Foreningen fikk inn et forslag fra medlemsmiljøet i Bergen om å arrangere en nasjonal dag som markerer fartøyvernet: «På samme dag til samme klokkeslett skal verneverdige fartøy over hele landet samle seg i sin lokale havn og blåse i fløyta». Dette tok foreningen fatt i og velger å knytte opp mot Frivillighetens år. Med dette ønsker vi å synliggjøre våre flytende kulturminner og alt det frivillige arbeidet som går med på å holde dem ved like. Foreningens visjon er å skape forståelse og engasjement for fartøyvernet i Norge. En slik markering vil bidra til dette.

Et annet mål som henger sammen med vår visjon er å øke post 74. Foreningen har lenge jobbet for å øke bevilgningene til fartøyvernet til 100 millioner. Vi har allerede fått den opp fra 43 millioner i 2013 til 70 millioner i 2021. Men dette er alt for lite og vi krever at potten minst blir på 100 millioner. Dette må til for både å ta vare på fartøyene og for å ta vare på frivilligheten rundt. Vår nasjonale og lokale markering av fartøyvernet håper vi får en positiv effekt på tildelinga av midler.

Det foreningen nå ønsker, er at flest mulig stiller opp på Fartøyvernets dag 18. juni kl. 12 og blåser i fløyta. Vi tror at å sette fokus på de flytene kulturminnene og alle de frivillige som er med på restaurere, drifte og formidle vår kulturarv kan si mer enn tusen ord, møter med politikere, analyser og rapporter. I år er det frivillighetens år. La oss bruke dette året ved at fokuset allerede er satt på de frivillige til å vise oss og fartøyene fram. Kystkultur og fartøyvern er viktig for folk og det må vi markere.

Deltakerne ble til slutt ønsket vel hjem og fikk i tillegg med seg t-skjorter til Fartøyvernet dag. Mer informasjon om Fartøyvernets dag blir sendt ut til alle medlemsfartøyene etter hvert, det vil også bli mulig bestille flere t-skjorter.

Innlegg

Christian Anton Smedshaug, statssekretær Klima og miljødepartementet: Regjeringens fartøyvernpolitikk.

Turid Kolstadløkken, direktør for Kulturminneavdelingen, Riksantikvaren: Frivillighet i fartøyvernet.

Åsmund Kristiansen, direktør Hardanger og Voss museum: klimaomstilling i fartøyvernet. Hvordan kan frivilligheten bidra?

Ann Siri Hegseth Garberg, seniorrådgiver, Museene i Sør-Trøndelag: Ledelse av frivillige i museer.

Katie Payne, Avdelingsleder Anna Rogde, Sør-Troms Museum: Ungt blod for gammel dame. Et prosjekt om rekruttering av ungdom.

Bjørn Abrahamsen, leder, Foreningen S/K BOY LESLIE: Rekruttering – hvordan nå bredere?

Atle Vie: Hvordan lykkes med rekruttering og hvordan beholde frivillige?

Mattis Koppang, Kommunikasjonsrådgiver Frivillighetens år: Frivillighetens år 2022.

Cecilie Juell, styreleder Norsk Forening for Fartøyvern: Fartøyvernets dag 18. juni 2022.