Rapport fra Landskonferansen

Rapport fra vår Landskonferanse 2023, her finner dere også de ulike innleggene som kan lastes ned helt til sist i artikkelen.

12. april 2023

17. mars inviterte Norsk Forening for Fartøyvern til sin 16. landskonferanse. Vi møttes på Scandic Oslo Airport for å møtes og høre interessante foredrag. Styreleder Cecilie Juell ønsket velkommen og påpekte hvor kjekt det var å kunne møtes å utveksle erfaringer samt få faglig påfyll. Hun ga deretter ordet til generalsekretær Hedda Lombardo som ledet konferansen.

Audun Skeidsvoll, assisterende Riksantikvar, var første person ut. Han fortalte om en av Riksantikvarens bevaringsstrategier: Kystens kulturmiljø. Kysten er prioritert som en av de to første bevaringsstrategiene. I helhetlige kystkulturmiljøer er fartøyvern en viktig del og alle oppfordres til å sende inn innspill. Info om strategiene finnes på Riksantikvarens hjemmeside.  Målet er å ta vare på et mangfold av kulturmiljøer og få et verktøy for å strukturere, samordne og organisere innsats. Riksantikvaren ønsker med høringene innspill til blant annet prioriteringer og innsatsområder.

Cecilie Juell, styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern, fortalte deretter om foreningen satsing på Fartøyvernets dag, en stor suksess fra 2022 i Frivillighetens år som vi ønsker å videreføre. Foreningen fikk i fjor inn et forslag fra medlemsmiljøet i Bergen om å arrangere en nasjonal dag som markerer fartøyvernet: «På samme dag til samme klokkeslett skal verneverdige fartøy over hele landet samle seg i sin lokale havn og blåse i fløyta». Dette ble arrangert 18. juni med stor oppslutning, vi viderefører i år med Fartøyvernets dag lørdag 10. juni samen med Forbundet KYSTEN og kystens dag. Med dette ønsker vi å synliggjøre våre flytende kulturminner og alt det frivillige arbeide som går med på å holde dem ved like. Deltakerne fikk også med seg t-skjorter hjem til fartøyvernet dag med påskriften «Vi tar vare på Norges maritime historie».

Siste person ut før lunsj var Robijne Verstegen som fortalte om arbeidet med Stavanger veteranbåthavn og markeringen av Fartøyvernets dag 2022. Det ble arrangert workshops, seminarer og møter med ulike aktører for å få på plass en felles havn for å bygge kulturnæring, samt jobbe godt med sentrumsplaner for å få venetarnbåthavnen realisert. Verstegen kom med gode tips for andre som ønsker veteranbåthavn i sin by: Bygg opp en god arbeidsgruppe, forankring – på vegne av hvem og er det andre interessenter, nettverk og allianser – kartlegg dine med- og motspillere, jobb parallelt med realiseringen av selve prosjektet, lær av andre i inn- og utland, hold fokus og velg dine kamper. Det må være plass til mange nok og en stor nok variasjon av fartøy med høy formidlingsverdi. Fartøyvernets dag fikk vist fram mye av dette. I tillegg dro Verstegen fram Nederlands arbeid med mobile kulturminner.

Etter lunsj fikk vi et innlegg fra Alexander Ytteborg, spesialrådgiver fartøyvern Viken Fylkeskommune, om opprettelsen av Isegran som et regionalt fartøyvernsenter: Prosess, mandat, prosjekt og sluttføring, samt hvilke forutsetninger, merverdi og utfordringer Isegran har. Det nå regionale fartøyvernsenteret har allerede flere faste ansatte, en operasjonell og operativ infrastruktur, et innarbeidet og langvarig samarbeid med kommunen og er allerede etablert som båtbyggeri og verksted innen fartøyvernet. En utfordring er at det ikke eksiterer faste tilskudd til styrking av arbeidsstokken utover fellestjenestene og at de må konkurrere med kommersielle aktører.

Erlend Arntzen Dale fra Isegran Fartøyvern fulgte opp og fortalte videre om veien mot et regionalt fartøyvernsenter, om finansieringsmodellen mellom fylkeskommunene og kommunen, om etableringsfasen og den kommende driftsfasen. Isegrean Fartøyvern må blant annet avklare og utvikle spesialområder, etablere rådsgruppe, ansette, tilby fellestjenester som kurs, grunnlagsdokumentasjon, forskning, rådgivning og nødhavn, i tillegg til å jobbe politisk, få flere ben å stå på, samt legge bygningsmasse og arbeidssoner til rette for turisme. Det skal også opprettes en stiftelse som skal drifte Isegran.

Tore Friis Olsen fra Forbundet KYSTEN var neste person ut og fortale om arbeidet med Verneplan for små og åpne båter. Først litt om oppdraget og forprosjektet: om kartlegging, omfang, antall, verneliste, kriterier for vern, eierforhold, tilstand og båten som system. Avslutningsvis snakket Friis Olsen om veien videre for selve den nasjonale verneplanen som skal lages, hva som må avklares av rollefordeling, at sametinget og nasjonale minoriteter også skal ha en viktig rolle, samarbeid på tvers, at det velges et representativt utvalg for vern av båter av alle typer materiale, samt at både materiell og immateriell kulturarv har er viktig.

Sist ut var Kjell Nordeman og Anne Sofie Eriksson fra Sveriges Ångbåtsförening som fortalte både om Sveriges vernestrategi og om sin egen forening. I Sverige er det Sjöhistoriska museet som jobber med fartøyvern. Dette inkluderer frivillig K-merking av fartøy (kulturhistoriske fartøy), fartøyforum, fordele midler til historisk verdifulle fartøy (1 million) og utarbeider samarbeidsavtale med ideelle foreninger om driften av museets egne fartøy (bareboat charter). Midlene på 1 million skal stimulere til innsats, mens de virkelige store midlene kommer fra stiftelser (ala Sparebankstiftelse DnB i Norge). Avslutningsvis fortalte Nordeman og Eriksson om Sveriges Ångbåtsförening og hvilke tjenester de tilbyr sine medlemmer, som politisk arbeid, fartøyregister, hjelper med teknisk informasjon, jobbe for at dampbåtene holdes i drift, samle medlemmer og båter til ulike treff. Foreningen har 400 medlemmer, ca 230 fartøy, er pådriver for dampteknisk utdannelse, inngår i Transporthistoriskt Nätverk og i Arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation. Spennende med erfaringer fra våre gode naboer!

Helt til slutt viste Norsk Forening for fartøyvern filmsnutten fra Fartøyvern for fremtiden- prosjektet som foreningen har fått støtte til fra Sparebankstiftelsen DnB. Prosjektet rekrutterer unge til fartøyvernet på fartøy over hele landet.

Innlegg:

Audun Skeidsvoll: Arbeidet med bevaringsstrategien Kystens kulturmiljø.

Cecilie Juell: Fartøyvernets dag.

Robijne Verstegen: Arbeidet med veteranbåthavn i Stavanger og markeringen av Fartøyvernets dag.
Registrering av kulturell verdi av mobile kulturminner, Nederland.
Verdsetting av kulturminner, det nederlandske systemet.

Alexander Ytteborg: Nytt fartøyvernsenter på Isegran – Hvordan vi fikk det til?

Erlend Arntzen Dale: Nytt fartøyvernsenter på Isegran – Hvor er vi og hvor skal vi?

Tore Friis Olsen: Verneplan for små og åpne båter.

Kjell Nordeman og Anne Sofie Eriksson:  Presentasjon av Sveriges vernestrategi og av Sveriges Ångbåtsförening.