Full seier i momssaken

Norsk Forening for Fartøyvern fikk i desember 2023 delvis avslag på søknad om momskompensasjon. Nå har Lotteri- og stiftelsestilsynet snudd og gitt oss medhold i klagen som ble sendt inn i etterkant av avslaget. Foreningen får dermed full uttelling på momskompensasjonen for 2022 i samsvar med søknaden.

15. april 2024

Norsk Forening for Fartøyvern og mange andre organisasjoner på kulturvernfeltet fikk i desember 2023 avslag på søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2022. Nå har Lotteri- og stiftelsestilsynet snudd og gitt oss medhold i klagen som ble sendt inn i etterkant av avslaget. Foreningen får dermed full uttelling på momskompensasjonen for 2022 i samsvar med søknad.

Ny vurdering

Lotteri- og stiftelsestilsynet begrunnet det opprinnelige avslaget med at flere av underleddenes virksomhet ble ansett for å være ivaretakelse av kulturminne, og at ivaretakelse av kulturminner er en virksomhet som kommer offentlige oppgaver til gode (forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 3 tredje ledd bokstav f), noe Norsk Forening for Fartøyvern protesterte kraftig på.

Men etter vår klage vurderte tilsynet saken på nytt og har nå omgjort vedtaket. Både Kulturvernforbundet og Frivillighet Norge har også engasjert seg i saken og støttet oss, det gir uttelling. Tilsynet henviser blant annet til støttebrevet fra Kulturvernforbundet i sin nye vurdering. Her ser vi igjen verdien av å stå sammen.

Tilsynet har etter en ny vurdering kommet fram til at frivillig arbeid med vern av kulturminner allikevel ikke på generell basis kan anses for å komme offentlige oppgaver til gode. Det betyr at den type virksomhet ikke generelt er avskåret fra å motta momskompensasjon, slik de opprinnelig hevdet i sitt avslag. Dette er gode nyheter og vi takker tilsynet for å gjøre om vedtaket.

Arbeidet fortsetter

Dog sikrer tilsynet seg allikevel ved å hevde at det i enkelte tilfeller kan være konkrete holdepunkter for at virksomhet av denne typen omfattes av unntaket i forskriften. Noe som betyr at vi fortsatt må stå sammen og jobbe videre for at dette ikke skjer igjen. Målet er å fjerne presiseringen i forskriften om at virksomheter som kommer offentlige oppgaver til gode ikke gis momskompensasjon. All frivillighet kommer det offentlige til gode i en eller annen form.

Nasjonale føringer

Det er verdt å merke seg de nasjonale føringene i frivillighetspolitikken, som er å styrke frivilligheten. Stortingsmeldingen Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig understreker at «frivillig innsats bidreg til å sikre den felles kulturarven vår».  Det offentlige skal støtte opp om dette arbeidet, blant annet gjennom tilskuddsordninger. Målet er økt frivillig deltakelse og aktivitet. Det er godt tilsynet snudde, for momskompensasjonsordningen betyr mye for fartøyvernet.

Frie midler

Momskompensasjonsordningen er eneste mulighet for fartøyvernet til å motta frie midler som kan brukes til drift, midler som ellers nesten er umulig å oppdrive. Men vi må bruke fartøyene for å kunne verne dem på best mulig måte. Og uten drift forfaller fartøyene. Derfor er momskompensasjonsordningen så verdifull for fartøyvernet.

Les hele vedtaket om omgjøring av avslag på søknad om momskompensasjon for 2022 for foreningen her.