Avslag på søknad om momskompensasjon

Nesten hele kulturvernfeltet fikk i 2023 avslag på sin søknad om refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (momskompensasjonsordningen). Norsk Forening for Fartøyvern jobber nå sammen med Frivillighet Norge, Kulturvernforbundet og andre kulturvernorganisasjoner for å endre ny saksbehandlingspraksis som har kommet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne kom etter en forskriftsendring i 2019.

18. januar 2024

Som så mange andre frivillige organisasjoner på kulturvernfeltet fikk også Norsk Forening for Fartøyvern avslag på søknad om refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner). Avslaget gjaldt foreningens underledd som vedlikeholder, drifter og formidler vernete og fredete fartøy. Fartøy som ikke har status vernet eller fredet har fått sin søknad godkjent.

Denne endringen i forvaltningspraksisen som vi opplever fra Lotteri- og stiftelsestilsynet skyldes en endring fra 2019 i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Da ble forskriften revidert og det ble blant annet lagt inn en presisering om at virksomheter som kommer offentlige oppgaver til gode ikke gis momskompensasjon. Kulturvernfeltet er ikke de eneste som har fått avslag på søknad om momskompensasjon, dette gjelder også andre organisasjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening, frivillige organisasjoner innen rusomsorgen, Fontenehusene m.fl.

Feil tolkning av lovverket

Begrunnelsen for å gi avslag til fartøyvernet er at Lotteri- og stiftelsestilsynet «har vurdert at virksomhet til underleddene som driver/bevarer disse fartøyene, er å ivareta vernede/fredede kulturminner. Ivaretagelse av kulturminner er et nasjonalt ansvar etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Se særlig § 1 første og andre ledd. Arbeid for vern av kulturminner anses som en offentlig oppgave.»

Dette mener vi, Frivillighet Norge, Kulturvernforbundet og andre kulturvernorgansiasjoner er en feil tolkning. Et nasjonalt ansvar er ikke det samme som en offentlig oppgave. Våre frivillige i fartøyvernet utfører ikke lovpålagte offentlige oppgaver.

Norsk Forening for Fartøyvern har klaget på vedtaket som kan leses i sin helhet nederst i artikkelen. Foreningen mener vedtaket baserer seg på misforståelser og uriktig tolkning av Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner og uriktig tolkning av Kulturminneloven. I tillegg overses nasjonale føringer for frivillighetspolitikken.

Lotteri- og stiftelsestilsynet differensierer heller ikke mellom fredet fartøy og vernet fartøy. For vernete fartøy mener vi det er feil å gi avslag med henvisning til Kulturminneloven, da disse vernes etter Forvaltningsloven. Tilsynets definisjon av kulturminne mangler også i vedtaket i og med at fartøy som ikke er vernet eller fredet har mottatt momskompensasjon. Er ikke disse kulturminner i følge tilsynet?

Vi merker oss videre at Lotteri- og stiftelsestilsynet har en annen tolkning enn den Lotterinemda har i forhold til kulturminnevernets rolle. Lotterinemda er en uavhengig klageinstans for tilsynets vedtak. De stadfester at det frivillige kulturminnevernet går ut over det offentliges oppgaver knyttet til ivaretakelse av kulturminner, og at arbeidet er et supplement til offentlige oppgaver. Dette gjaldt en klagesak i forhold til pengespilloven, men vil naturlig gjelde for momskompensasjonsordningen også, da disse ofte sees i sammenheng.

Norsk Forening for Fartøyvern er som nevnt av den oppfatning at Lotteri- og stiftelsestilsynet her utøver en egen forvaltningspraksis som ikke er i tråd med verken momskompensasjonsordningens formål om å fremme frivillig aktivitet eller nasjonale føringer for frivillighetspolitikken. Dette kan også leses blant annet ut av Riksantikvarens frivillighetsstrategi og korrespondanse mellom Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren. Vi merker oss videre at Lotteri- og stiftelsestilsynet uriktig er av den oppfatning at det er det offentliges oppgave å kompensere alle kostnader knyttet til restaurering og vedlikehold av kulturminner. Dette er ikke tilfelle.

Veien videre

Vi forventer svar på klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av mars. Om denne ikke tas til følge går klagen videre til Lotterinemda. Endelig avgjørelse kan derfor drøye til sommeren. I mellomtiden jobber vi sammen med Frivillighet Norge, Kulturvernforbundet og andre kulturvernorganisasjoner for å endre Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Vi skal blant annet ha et halvdagsmøte i slutten av januar i tillegg til regelmessig kontakt og politisk påvirkningsarbeid. Målet er å fjerne presiseringen i forskriften om at virksomheter som kommer offentlige oppgaver til gode ikke gis momskompensasjon. All frivillighet kommer det offentlige til gode i en eller annen form. Foreningen skal også ha eget møte med Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hvor momskompensasjonsordningen får en naturlig plass og hvilke konsekvenser denne nye forvaltningspraksisen får for våre frivillige.

«Det er et mål å videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene», sier Riksantikvaren i sin Frivillighetsstrategi. Dette står i skarp kontrast til Lotteri- og stiftelsestilsynets avslag på søknad om momskompensasjon for fartøyvernet.

Lotteri- og stiftelsestilsynets avslag på søknad om momskompensasjon
Norsk Forening for Fartøyverns klage på avslag på søknad om momskompensasjon
Korrespondanse mellom Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren om momskompensasjonsordningens formål