Årsmøtepapirer 2021

Fredrikstad

16. september 2021

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Fredrikstad 15. – 17. oktober 2021:

Årsmøtepapirer 2021

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Vedlegg årsmøtepapirer:

Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020 med spesifikasjoner, noter og revisors beretning

Styrets forslag til arbeidsprogram 2022