Strukturerte vernede fiskefartøy

Unntak fra forbud mot fritidsfiske fra strukturerte vernede fiskefartøy

Vernede og fredete fiskefartøy eies i det vesentlige av frivillige organisasjoner og stiftelser. Inntekter er avgjørende for vedlikehold og istandsetting av de fartøyer det gjelder. Det er i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- eller kystfiskeflåten. Det ble i sin tid gjort endringer i regelverket som unntar vernede og fredete fiskefartøy fra forbudet hva gjelder fritidsfiske (forskrift om strukturkvoteordning).  Alle begrensninger som gjelder for fritidsfiske i eller i medhold av havressursloven vil for øvrig også gjelde for disse fartøyene:

§ 2 Omsetningsgrense, registreringskrav og garnbegrensning ved fiske etter torsk:

«Det er forbudt å fiske torsk for omsetning. Personer kan likevel fiske og lande opptil 1000 kg torsk rund vekt per kalenderår for omsetning med fartøy registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Fartøyets registreringsmerke eller kjenningssignal skal være påført godt synlig og tydelig på begge sider av fartøyet og skal føres på sluttseddelen ved omsetning. Adgangen til å fiske torsk for omsetning gjelder ikke for personer som direkte eller indirekte gjennom foretak er eier eller medeier av fiskefartøy som er tildelt torskekvote etter havressurslova § 12.

Begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder både per fartøy og per person, og gjelder samlet for all torsk sør og nord for 62° N.

Når fartøyet er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, og kan nyttes til sports- og rekreasjonsfiske etter havressursloven § 22 og § 23 i samsvar med tinglysning at det kan nyttes til slikt fiske, gjelder begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt bare per fartøy.

Dersom verken fartøy eller person fisker eller lander torsk for omsetning sør for 62° N i løpet av kalenderåret, kan det likevel fiskes og landes 2000 kg torsk for omsetning nord for 62° N når vilkårene i første og annet ledd er oppfylt. Dette gjelder også fartøy som faller inn under tredje ledd.

Merk at begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder bare per fartøy (og ikke person/forening i tillegg) hvis fartøyet er fredet eller vernet. Det betyr at selv om en forening eier to vernede strukturerte fiskefartøy gjelder begrensningene på torsk per fartøy og ikke per person/forening slik som tidligere. Det er viktig at de som har tinglyste forbud mot å fiske først må sørge for å få dette fjernet.

Les mer i Forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land