SV vil øke post 74

SV foreslår 10 millioner ekstra til kapittel 1429 post 74 tilskudd til fartøyvern i sitt alternative budsjett for 2022.

16. november 2021

SV foreslår 10 millioner ekstra til kapittel 1429 post 74 tilskudd til fartøyvern i sitt alternative statsbudsjett for 2022. Partiet ønsker også å styrke Kulturminnefondet med 15 millioner. Videre ønsker SV i sitt alternative budsjett under rammeområdet kultur å øke tilskuddet til frivillige organisasjoner med 7 millioner og tilskuddet til Norsk kompetansesenter for verdensarv med 4 millioner. Kultur og frivillighet gjør livet rikere, begrunner SV økningene med. Videre ønsker SV et rikt og mangfoldig kulturliv der alle har mulighet til å delta. Partiet ønsker å støtte dem som lager og formidler kunst og kultur, og gjør kunst og kultur mer tilgjengelig der folk bor. Dette gjelder i all høyeste grad fartøyvern. Frivillige er fartøyvernets bærebjelke som gjør våre flytende kulturminner tilgjengelige for opplevelser over hele landet.

Vi er svært glade for at SV ser verdien av å satse på tilskudd til frivillighet og kulturminner. Dette bekrefter at fartøyvernet er et viktig satsingsområde innenfor norsk kulturminnevern, at landets maritime historie fra seilskutetiden og frem til i dag er unik og at den frivillige innsatsen er betydelig og helt avgjørende viktig for vernet av fartøy. Norsk Forening for Fartøyvern ser fram til fortsatt godt samarbeid med SV og ønsker partiet lykke til i budsjettforhandlingene.