Riksantikvaren

Riksantikvaren fordeler en statlig tilskuddsordning for fartøyvern. Tilskuddsmidlene blir bevilges av Stortinget hvert år, over Miljøverndepartementets budsjett på post 74.

På Riksantikvarens hjemmesider redegjøres det for tilskuddsordningen og hva som kreves i søknaden.

Fartøy kan søke Riksantikvaren om status som vernet skip, midler til sikring og i standsetting, samt FDV-tilskudd (forvaltnings-, drift- og vedlikeholdtilskudd).

På Riksantikvarens hjemmesider finnes det masse nyttig veiledende informasjon om hvordan man kan søke om vern og tilskudd. De har også laget et godt eksempel på hvordan en søknad skal se ut.

Les mer om Riksantikvarens tilskuddsordning her.

Les Riksantikvarens pressemelding «Tilskudd til fartøy i 2017» her.

Les mer om søknader til støtte og vern her.

Status som vernet skip
Sjøfartsdirektoratet, Norsk Foreining for Fartøyvern og Riksantikvaren har i samarbeid etablert termen ”vernet skip” i Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk. Skip med status som vernet får en rekke fordeler. Fordeler kan være lemping i sikkerhetsregler for passasjerskip, avgifts- og gebyrfritak, mulighet for å fiske for strukturerte fiskefartøy mm. Søknad om vernet skip sendes inn på Riksantikvarens standardskjema. Les mer om hvordan et skip kan oppnå status som vernet.

Sikring og istandsetting 
Målet med tilskuddsordningen er å sikre og sette i stand et utvalg av freda fartøy og fartøy der det er inngått avtale med private eiere om vern. Tilskudd skal gå til konkret istandsettings- og vedlikeholdsarbeid på fartøy. Målgruppe for ordningen er private eiere og forvaltere av slike kulturminner. Les mer på Riksantikvarens sider.

FVD-tilskudd
For å dekke opp for bortfallet av refusjon av miljøavgifter bevilget Stortinget 5 mill. kr. ekstra i 2014. Dette fordeler nå Riksantikvaren som forvaltnings-, drift- og vedlikeholdstilskudd. Dette skal i første rekke gå til de fartøy som er særlig rammet av at refusjonsmuligheten fallt bort og som driver publikumsrettet virksomhet. Det kan fremdeles være mulig å søke om refusjon av miljøavgifter for 2013 og bakover . Ta kontakt med ditt lokale tollkontor. Mer info om den gamle ordningen med refusjon av miljøavgifter.

Søknadsfristen for status som vernet skip og milder til restaurering er 1. november hvert år.

Ta kontakt med Riksantikvaren eller se Riksantikvarens hjemmsider for utfyllende informasjon.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt