Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens vedtekter sier det slik:

«Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.»

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier.

Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

 • vern av myke verdier
 • vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Vern av menneskeliv favner bredt, men enkelte områder er særskilt prioritert, som tiltak for å forebygge ulykker.

Vern av materielle eiendeler: Mange av søknadene gjelder restaurering av skip og båter fra handelsflåten, fiske og fangst. Disse blir forelagt Riksantikvaren til uttalelse.

Les mer om hva Stiftelsen Uni gir støtte til.

Hvem har fått støtte tidligere?
Flere av foreningens medlemsfartøyer har fått støtte fra Stiftelsen UNI. Under Tildelinger kan dere søke opp hvilke fartøyvernprosjekt som har fått støtte. Dere leter opp tidligere tildelinger i rubrikken i venstre hjørne: velg årstall og fartøyvern som kategori. Her vil dere få en god pekepinn på hvilke type prosjekt de støtter.

Alle søknader blir behandlet fortløpende i forhold til fastsatte styremøter, vanligvis 6 ganger i året.

Formål som normalt faller utenfor styrets prioriteringer som tilskudd til løpende drift og tradisjonell veldedighet støttes ikke. I utgangspunktet gis det heller ikke støtte til «eget erverv». Kostnader til dugnad inngår heller ikke i deres prosjektstøtte med mindre kostnadene kan utgiftsføres.

Prosjekter som allerede er gjennomført eller blir igangsatt før full finansiering, vil ikke kunne påregne støtte. Det gis ikke støtte fra både Stiftelsen UNI og Norsk Kulturarv til samme prosjekt.

Stiftelsen Uni ønsker å motta alle søknader med vedlegg (en fil for hvert enkelt dokument) på e-post til: uni@stiftelsen-uni.no

Krav til dokumentasjon:

 • Søknadsskjema – Fyll ut alle rubrikkene i søknadsskjemaet som ligger på deres hjemmeside (obligatorisk) (MERK at alle tall i søknadsskjemaet må samsvare med søknadsbrev)
 • Søknadsbrev – Brevet må være stilet til Stiftelsen UNI. Brevet må minimum inneholde kortfattet beskrivelse av søker samt en prosjektbeskrivelse. (obligatorisk)
 • Vedlegg – Kryss av for type vedlegg i søknadsskjemaet
 • Verneverdi – Kryss av for type verneverdi i søknadsskjemaet
 • Regnskap – Siste årsregnskap med tillegg av revisjonsberetning (obligatorisk for revisjonspliktige) – eventuelt Årsberetning og Vedtekter
 • Foto jpg-format – et par stykker. Vær OBS på Åndsverkloven!
 • Vær obs på at de ovennevnte dokumentene må sendes i separate filer på e-post til: uni@stiftelsen-uni.no.
 • Alle dokumenter må sendes som Office-dokument, PDF- eller JPG-filer.

Generell informasjon:

 • For å motta midler fra Stiftelsen UNI, er det i utgangspunktet en forutsetning at prosjektregnskapet er underlagt profesjonell revisjon.
 • I den grad søkeren forventer å få momsrefusjon for det aktuelle tiltaket, må dette opplyses.
 • For søkere som får fradrag for mva må alle beløp oppgis eks. mva.
 • Det forutsettes at kostnadsoverslag er basert på anbud eller lignende.
 • Kopi av tilsagn ønskes vedlagt.
 • For prosjekter i forbindelse med fartøyvern er det som regel en forutsetning for støtte, at fartøyet står på Riksantikvarens fartøyverneliste. Dette bør dokumenteres
 • Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder fra søknaden på vår hjemmeside – vær OBS på Åndsverkloven!

For mer informasjon se Stiftelsen UNIs hjemmesider.