Oslo Maritime Stiftelse

Stiftelsen har som formål å yte bidrag til virksomheter og tiltak som:

  • ivaretar norske sjøfolks velferd,
  • belyser norske sjøfolks innsats,
  • fremmer forståelse og interesse for norsk skipsfart og dens historie, dens stilling i dagens samfunn og skipsfartens fremtidige utvikling,
  • bidrar til å fremme norsk maritim kompetanse og skipsfartsvirksomhet.

For å kunne vurdere søknadene godt, ber stiftelsen om at det sendes inn:

  • En fyldestgjørende beskrivelse av søkerens aktiviteter og formålet (gjenstanden) det søkes om midler til, herunder en redegjørelse for bruken av formålet, særlig hvorvidt det brukes til veldedige formål, for eksempel begunstiger eldre, klubbvirksomhet for ungdom eller lignende ideelle tiltak.
  • Søkerens vedtekter.
  • Søkerens årsberetning og reviderte regnskaper for siste regnskapsår.
  • Søkerens budsjett for inneværende år (ev. neste år).
  • Kostnadsbudsjett for det konkrete tiltak som det nå søkes om midler til.
  • Finansieringsplan for disse arbeider*

*Stiftelsen ønsker at fullfinansiering er sikret, slik at  tiltaket vil la seg gjennomføre i sin helhet.

Om ovennevnte regler ikke passer fullt ut, tilpass informasjonen i det enkelte tilfelle.

Det er ingen spesiell søknadsfrist og søknaden sendes i brevs form.

Det er ingen regler for hvor mye som gir til hver enkelt søker, men 100.000 kr er et normalt tilsagnsbeløp.

Mer informasjon og  kontaktinformasjon finnes på Oslo Maritime Stiftelses hjemmesider.