Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Anders Jahres Humanitære Stiftelse har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn tas til omsorg for eldre.

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert. Søkere fra enkeltpersoner kan ikke ventes imøtekommet. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av de formål som støttes.

Søknaden må inneholde:

  • Kontaktdata på søker og kontaktperson, inkludert navn og adresse.
  • Kort beskrivelse av søkers virksomhet/organisasjon.
  • Kort beskrivelse av det prosjekt som det søkes støtte til.
  • Finansieringsplan
  • Regnskap og budsjett for organisasjon/prosjekt.
  • Kontonummer for overføring av midler.

Mer informasjon om støtte, søknadsskjema og kontakter se stiftelsens hjemmesider.

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.