Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner skal kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. I 2024 søker man kompensasjon på grunnlag av regnskapet for 2023 osv. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Hvem kan søke

Målgruppen er frivillige organisasjoner som er demokratiske, ikke-økonomiske foreninger og stiftelser hvor frivillig innsats utgjør en viktig del av virksomheten. Det blir bare kompensert for kostnadene til den frivillige, ikke-fortjenestebaserte virksomheten av organisasjonen. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det stilles krav til hvem som kan søke og hva som skal dokumenteres. Lotteri- og Stiftelsestilsynet fører kontroll med ordningen og medlemsfartøy hos Norsk Forening for Fartøyvern er blitt kontrollert.

Se Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Hvordan søke

Medlemsfartøy kan søke gjennom Norsk Forening for Fartøyvern sentralt. Norsk Forening for Fartøyvern sender da inn en felles søknad for sentralleddet og de medlemsfartøyene som sender inn søknad med vedlegg til foreningen. Det er et krav at medlemsfartøyet er en juridisk selvstendig enhet, at fartøyet må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.

Norsk Forening for Fartøyvern søker etter forenklet modell.

Dersom medlemsfartøy ønsker å søke etter dokumentert modell må dere på forhånd selv ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet for å se om dere oppfyller kravet til dette. Vi har både hørt om medlemsfartøy som har blitt avvist og som har blitt godkjent.

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden. Kompensasjon gis bare for kostnader til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten. Finansposter skal ikke være inkludert. Dere må selv vurdere hvilke avgrensninger av kostnader dere gjør og som dere trekker ut av søknaden. Dette kan dere lese mer om her.

Se for øvrig forskriftens § 6  og forskriftens § 7.

Krav om revisjon

Regnskapet skal være revidert og godkjent på årsmøte eller annet organ i henhold til vedtektene.

Hvis driftskostnadene hos medlemsfartøyet overstiger 5 mill. kr to år på rad må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet. Revisor skal da sende inn revisorrapport basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger til sentralleddet. Mer informasjon om revisjon for forenklet modell finner dere på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Hvis driftskostnadene er under 5 mill. kr er det nok med en valgt revisor. Valgt revisor vil si en revisor som er valgt av årsmøtet eller annet organ som har myndighet jf. vedtektene.

Kompensasjonsbeløpet

Kompensasjonen blir utbetalt fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til Norsk Forening for Fartøyvern, vanligvis i desember. Foreningen vil så raskt som mulig overføre kompensasjonsbeløpet til hvert medlemsfartøy som deltok i søknaden.

Medlemsfartøy som også er medlem av en annen organisasjon

Medlemsfartøy kan bare søke momskompensasjon gjennom en organisasjon. Dette gjelder f. eks. medlemsfartøy som eies av et kystlag og dermed er medlem av Forbundet KYSTEN. Medlemsfartøy kan ikke søke kompensasjon både gjennom Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern.

For å søke momskompensasjon må dere:

  • Registrere dere i Frivillighetsregisteret
  • Fyll ut søknadsskjema (fås ved etterspørsel) – mal for rapportering fra underledd til sentralledd
  • Legg ved godkjent og signert årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning
  • Legg ved revisorrapport, se vedlegg, dersom driftskostnadene er større enn 5 millioner to år på rad.

 Søknad for regnskapsåret 2023 med vedlegg sendes på e-post så snart som mulig og senest innen 1. juli 2024 til:
hl@norsk-fartoyvern.no

Les mer om vilkår for å få momskompensasjon i forskrift for momskompensasjon for frivillige organisasjoner

NB! Medlemsfartøy som sender inn mangelfull informasjon blir ikke tatt med i foreningens søknad.