Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner skal kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. I 2021 søker man kompensasjon på grunnlag av regnskapet for 2020 osv.

Hvem kan søke

Målgruppen er frivillige organisasjoner som er demokratiske, ikke-økonomiske foreninger og stiftelser hvor frivillig innsats utgjør en viktig del av virksomheten. Det blir bare kompensert for kostnadene til den frivillige, ikke-fortjenestebaserte virksomheten av organisasjonen. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det stilles krav til hvem som kan søke og hva som skal dokumenteres. Lotteri- og Stiftelsestilsynet fører kontroll med ordningen og medlemsfartøy hos Norsk Forening for Fartøyvern er blitt kontrollert.

Se Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Hvordan søke

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd, har vi fått beskjed om fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Det vil si at medlemsfartøy kan søke gjennom Norsk Forening for Fartøyvern sentralt. Norsk Forening for Fartøyvern sender da inn en felles søknad for sentralleddet og de medlemsfartøyene som sender inn søknad med vedlegg til foreningen. Det er et krav at medlemsfartøyet er en juridisk selvstendig enhet, at fartøyet må ha et organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.

Norsk Forening for Fartøyvern søker såkalt forenklet modell.

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden. Kompensasjon gis bare for kostnader til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten. Finansposter skal ikke være inkludert. Les mer om forenklet modell hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Fratrekk

Finanskostnader skal ikke være inkludert i driftskostnadene.

Det ytes heller ikke kompensasjon for følgende:

 • kostnader eller anskaffelser som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten eller er knyttet til virksomhet som kommer inn under § 3 tredje ledd.
 • ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • kostnadsførte avskrivninger og nedskrivninger på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
 • kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Se for øvrig forskriftens § 6.

Hvis driftskostnadene dine er over 5 mill. kr skal det i tillegg gjøres fratrekk for:

 • kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet, lønnskostnader til personell stasjonert i utlandet samt øvrige kostnader i utlandet
 • totale driftskostnader, inklusive ikke merverdiavgiftsbelagte kostnader, knyttet til den merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten
 • overføringer til andre organisasjoner, og mellom ledd i samme organisasjon
 • totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom merverdiavgiftskompensasjonsloven, herunder frivillige organisasjoner som på vegne av kommune eller fylkeskommune produserer helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester som kommune eller fylkeskommune er lovpålagt å utføre

Se for øvrig forskriftens § 7.

Medlemsfartøyene er selv ansvarlig for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Krav om revisjon

Regnskapet skal være revidert og godkjent på årsmøte eller annet organ i henhold til vedtektene.

Hvis driftskostnadene hos medlemsfartøyet overstiger 5 mill. kr to år på rad må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet. Revisor skal da sende inn revisorrapport basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger til sentralleddet. Mer informasjon om revisjon for forenklet modell finner dere på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Hvis driftskostnadene er under 5 mill. kr er det nok med en valgt revisor. Valgt revisor vil si en revisor som er valgt av årsmøtet eller annet organ som har myndighet jf. vedtektene.

Kompensasjonsbeløpet

Stortinget bevilger midler til ordningen hvert år. Dersom bevilgningene ikke rekker til full kompensasjon, vil det bli gjort en lik avkortning for alle søkere.

Kompensasjonen blir utbetalt fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til Norsk Forening for Fartøyvern, vanligvis i desember. Foreningen vil så raskt som mulig overføre kompensasjonsbeløpet til hvert medlemsfartøy som deltok i søknaden.

Medlemsfartøy som også er medlem av en annen organisasjon

Medlemsfartøy kan bare søke momskompensasjon gjennom en organisasjon. Dette gjelder f. eks. medlemsfartøy som eies av et kystlag og dermed er medlem av Forbundet KYSTEN. Medlemsfartøy kan ikke søke kompensasjon både gjennom Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern.

Innsending av informasjon

 • Frist for innsending av revidert regnskap til foreningen er 1. august hvert år.
 • Et enkelt skjema må fylles ut (fås på etterspørsel).
 • Opplysninger sendes til foreningen enten per e-post eller per post.

NB! Medlemsfartøy som sender inn mangelfull informasjon blir ikke tatt med i foreningens søknad.

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner