Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet gir prosjektstøtte til kulturvern. Formålet med denne ordningen er å stimulere til prosjektbasert arbeid med innsamling, dokumentasjon og formidling av materiale som utgjør grunnlaget for økt kunnskap om historie, kunst, kulturer og samfunnsliv i Norge fram til i dag.

Dokumentasjon og innsamling kan være intervju med informanter eller innsamling av materiell og immaterielt historiske/kulturhistoriske kildemateriale som fotografi og lydopptak. Formidlingstiltak kan være for eksempel fysiske utstillinger og dokumentarfilmer.

Hvem kan søke?

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond.

Kulturdirektoratet gir ikke støtte til:

  • bevaring og antikvarisk istandsetting av verneverdige og freda bygninger eller fartøy
  • reisevirksomhet, utdanning, stipend
  • alt som hører inn under ordinær drift av institusjoner og organisasjoner

Kulturdirektoratet finansierer normalt 30% av prosjektets totalkostnad. Det er derfor en forutsetning at søker budsjetterer med andre finansieringskilder. Søknaden sendes til Kulturrådet før prosjektet starter. Den må inneholde blant annet følgende opplysninger:

  • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet
  • prosjektbeskrivelse
  • framdriftsplan
  • budsjett og finansieringsplan
  • søknadssum

Les utlysingteksten nøye før du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfrister er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Vurdering av søknadene

I vurderingen av søknadene blir det lagt overordnet vekt på prosjektenes historie- og kulturvernfaglige forankring, profesjonalitet og kvalitet. Kulturdirektoratet legger særlig vekt på å stimulere faglig forankret dokumentasjon og formidling av tema og fenomen som har fått lite oppmerksomhet. Kulturdirektoratet er også opptatt av at tiltakenes tematiske orientering har relevans i lys av aktuelle debatter i samtiden.

Mer informasjon finner du på Kulturdirektoratets hjemmesider.

Retningslinjer for prosjektstøtte kulturvern

Kontaktperson hos Kulturdirektoratet er Stig Johan Kalvatn, epost stig.kalvatn@kulturradet.no, telefon sentralbord 21 04 58 00

Som eksempel har Astafjord kystlag fått støtte til dokumentasjon og formidling av restaureringsarbeidet utført på medlemsfartøyet «Folkvang». Norsk Forening for Fartøyvern har fått støtte til opplæringsprogrammet Fartøyvernets ABC .