Gaveforsterkningsordning

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Private pengegaver på minst 100.000 NOK kan derfor utløse en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon til Kulturdepartementet. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no.

Søknadsskjema og retningslinjer lastes ned fra Kulturdepartementets hjemmeside.

Utdrag fra retningslinjene:

1. Vilkår for gaveforsterkning

Pengegaver til kunst- og kulturvirksomheter*, hjemmehørende og som har sitt virke i Norge, utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent** av gavebeløpet når:

a) gaven eller gavene til sammen utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak***.

c) gavemottakeren er en av følgende:

 • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
 • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
 • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av:
  – musikk (arrangører, festivaler, orkestre, ensembler, etc.)
  – litteratur (arrangører, bibliotek, litteraturhus, festivaler, etc.)
  – scenekunst (arrangører, festivaler, teatre, operaer, kompanier, frie grupper, etc.)
  – visuell kunst (arrangører, kunstfestivaler, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger, film, dataspill etc.)

d) gaven dokumenteres utbetalt til søker i det samme kalenderåret som søknaden innleveres.

e) gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1).

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4 og kravene i søknadsskjemaet.

* Betegnelsen «virksomhet» er her brukt i betydning organisert virksomhet som allmennheten har adgang til, med organer og vedtekter eller lignende. «Kunst- og kulturvirksomheter» kan omfatte offentlig og privat drevet virksomhet.

** Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år, dette for å sikre at rammebevilgningen kommer flest mulig mottakere og givere til gode.

*** Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.

2. Hvordan gaveforsterkningen skal brukes

Gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.

Gaveforsterkningen skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Gaven og gaveforsterkningen behøver ikke å brukes til det samme tiltaket.

3. Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Kulturdepartementet, eller et organ Kulturdepartementet bemyndiger, forvalter gaveforsterkningsordningen.