Fradrag for avgifter og gebyrer

Det kan være penger å spare ved å utnytte muligheter for å få refundert eller unntatt gebyr og avgifter. Her samler vi en oversikt over muligheter.

Momsfritak for fartøy på minst 15 meter og for skolefartøy

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 6-9 (1) er omsetning av blant annet følgende fartøy fritatt for merverdiavgift:

  • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet
  • skolefartøy

Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

Videre i Merverdiavgiftsloven § 6-9 (2):

  • Omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy som nevnt i første ledd eller driftsutstyr for slike fartøy, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Fritaket omfatter også varer som leveres i forbindelse med slike tjenester.

Utleie av følgende fartøy, er også fritatt for merverdiavgift, § 6-9 (4):

  • fartøy på minst 15 meter til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for persontransport mot vederlag

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 7-3 (1):

  • Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av fartøy og driftsutstyr som nevnt i § 6-9 første ledd eller ved gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet..

Lov om merverdiavgift er beregnet på fartøy i næring/drift og er ikke en lov som er tiltenkt kulturminnevern spesielt. Kontakt fylkesskattekontoret for informasjon om hvordan du skal gå fram.

Gjelder det innførsel: Kontakt Tolletaten.

Gebyr for besiktigelse og sertifikatutstedelse

Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad innrømme helt eller delvis fritak for gebyr som utstedes til vernete eller fredete skip. Dette gjelder førstegangsgebyr, årsgebyr for sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige og for ikke-sertifikatpliktige skip som måles. Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget mottar innbetalingskrav kan man søke Sjøfartsdirektoratet om fritak.

Merk at fartøyet må først ha fått vernet status og oppført på fartøyvernlisten til Riksantikvaren, før gebyrfritak gis.

Når det gjelder årsgebyret så gjelder fritaket for det som utstedes på bakgrunn av gyldig fartssertifikat. Det gjelder ikke årsgebyret for å være registrert i NOR-registeret (200 kroner for 2021).

Se Forskrift om oppkreving av gebyr, § 9.

Kontakt Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00
Søknad sendes på e-post til post@sdir.no

Gebyr ISM-revisjon

Rederier som kun eier fartøyer med vernet status er fritatt for gebyr i forbindelse med ISM-revisjon.

Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget allikevel mottar innbetalingskrav ønsker Sjøfartsdirektoratet å kontaktes for å få slettet kravet og oppdatert registeret. Det kan og være lurt å kontakte Statens innkrevingssentral for å sikre at fritaket blir registrert. Hvis rederiet også eier/disponerer andre skip som ikke har formell status som vernet, vil det ikke være fritak for ISM-revisjon av rederiet.

Kontakt Sjøfartsdirektoratet på telefon 52 74 50 00 eller e-post post@sdir.no

Havneavgift

I noen kommuner gir havnekontorene fritak fra havneavgiften for fartøyer som er fredet eller har Riksantikvarens formelle status som vernet skip. Det er opp til hvert enkelt havnedistrikt å gi fritak fra havneavgiften, men ingen havner er pålagt å gjøre det, selv om foreningen jobber for dette. Det finnes altså ingen etablert ordning for å søke fritak fra avgiften. Medlemmene oppfordres til å søke sitt havnedistrikt om fritak fra avgiften, gjerne ved å vise til andre havner som er avgiftsfrie for verneverdige fartøy.

Kontakt kommunen for adressen til ditt havnedistrikt.

Ikke refusjon av CO2-avgift lenger

Merk at det ikke lenger er refusjon av CO2-avgift på drivstoff med mindre man fanger og lagrer CO2. les mer på Lovdata.no.