Kloakk

Forskrift om begrensing av forurensning har til formål å hindre utslipp av kloakk og gråvann som bidrar til miljømessige, hygieniske og estetiske problemer i vassdrag og sjøområder fra skip. Å rette seg etter forskriftet, dvs. installere septiktank, kan i noen tilfeller gå på bekostning av antikvariske prinsipper og forringe verneverdien til et fartøy.

Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger skal i tillegg begrense kloakk-, søppel- og luftforurensing fra skip og flyttbare innretninger. Denne forskriften har særlige regler om utslipp av kloakk og gråvann i verdensarvfjordene.

Fartøyer som er fredet eller har Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip kan søke Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon fra forskriftene.