Dugnadsarbeid som fartstid

Høye krav til fartstid for sjøfolk byr ofte på utfordringer for våre frivillige i fartøyvernet. Og hva menes egentlig med begrepet fartstid i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk? Norsk Forening for Fartøyvern kontaktet Jack-Arild Andersen i Sjøfartsdirektoratet for å høre litt nærmere om dugnadsarbeidet om bord på verneverdige fartøy kan godkjennes som fartstid.

Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

I § 16, første ledd står følgende: «Fartstid er tjeneste om bord som gir sjøfolk relevant kunnskap, innsikt og ferdighet for utstedelse av sertifikat eller vedlikehold av kompetanse. Fartstid regnes som faktisk tjenestetid fra time til time ved normal operasjon av skip, fiskefartøy eller flyttbar innretning.» Dette betyr at all tjeneste som er knyttet til normal drift av skipet, vil kunne gi fartstid. Men dette gjelder ikke om skipet er tatt ut av drift, for eksempel ligger i vinteropplag eller liknende, for da er ikke skipet i normal operasjon.

Videre i § 16, tredje ledd, står følgene om fartstid for å kunne få utstedt et kompetansesertifikat dekksoffiser: «Fartstid for kompetansesertifikat dekksoffiser skal være opptjent i stilling på relevant nivå med dekkstjeneste som omfatter brovakt, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbar innretning med egen framdrift. Fartstid på flyttbar innretning uten egen framdrift kan bare brukes til å vedlikeholde yrkeskompetanse for gjeldende sertifikatklasse.» I § 16, fjerde til sjette ledd, vil man finne tilsvarende beskrivelse om fartstid for kompetansesertifikat maskinoffiser.

Dugnadsarbeid mens et fartøy ligger i opplag vil i utgangspunktet ikke kunne godkjennes som fartstid. Dette fordi det da ikke vil være snakk om brovakt, laste og losseoperasjoner og liknende. Selvsagt kan det jobbes med sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer under ett opplag, men det alene vil ikke gi en fullverdig fartstid i forhold til kravene i forskriften. Sikkerhetsmessig vedlikehold betyr her at en jobber med vedlikehold av sikkerhetsutstyr og liknende, forklarer Andersen.

Kompetansesertifikat

Så vises det i forhold til fartstid til § 19 som regulerer fornyelse av kompetansesertifikater og ferdighetssertifikater. I § 19, fjerde ledd, kommer det frem følgende: «Kompetansesertifikat kan fornyes for sjøfolk som har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har gjennomført godkjent repetisjonskurs i sikkerhetsopplæring og kan dokumentere vedlikeholdt yrkeskompetanse på en av følgende måter:

a) minst 12 måneders fartstid med gyldig kompetansesertifikat eller utført funksjoner som er likeverdig med slik fartstid i løpet av de siste fem år,
b) minst tre måneders fartstid med gyldig kompetansesertifikat i løpet av de siste seks måneder umiddelbart før fornyelsen,
c) minst tre måneders fartstid i løpet av de siste seks måneder umiddelbart før fornyelsen i overtallig stilling,
d) fullført og bestått godkjent kurs.»

Punkt a) i § 19, fjerde ledd gir altså et handlingsrom for Sjøfartsdirektoratet til å kunne, i individuell saker, vurdere om deler av en tjeneste som ikke automatisk oppfyller kravene i § 16, allikevel kan godkjennes som fartstid. Dette må skje som et ledd i behandling av den enkelte sertifikatsøknad, og ut fra det som søker kan dokumentere. Husk derfor å dokumentere dine dugnadstimer.

Søk Sjøfartsdirektoratet

Dette betyr altså at relevant dugnadsarbeid på et flytende fartøy i drift vil kunne godkjennes som fartstid etter søknad til Sjøfartsdirektoratet.

Ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å søke.