Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål med hovedvekt på kulturelle og humanitære prosjekter. Med «allmennyttige formål» menes at prosjekter og aktiviteter må komme samfunnet og en større allmennhet til gode. Det vil si at søker må oppgi hvilke målgruppe(r) prosjektet vil nå, og hvordan man planlegger å oppnå dette.

Bergesenstiftelsen er også Miljøfyrtårn-sertifisert.  Det betyr at stiftelsen forplikter seg til en klima- og miljøvennlig samfunnspåvirkning, både innen tildelinger, forvaltning og drift.

Les godt igjennom retningslinjene før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke formelle krav Bergesenstiftelsen stiller til søknad og rapportering. Les også hva stiftelsen støtter og ikke støtter. Alle må søke gjennom Bergesenstiftelsens egen søknadsportal.

Søknaden må blant annet inneholde:

 • Presis og oversiktlig prosjektbeskrivelse
 • Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
 • Søknadssum
 • Budsjett som viser prosjektets kostnader
 • Budsjett for bruk av støtten fra Bergesenstiftelsen
 • Finansieringsplan som viser egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, samt all annen økonomisk støtte som forventes. Bergesenstiftelsen ser positivt på at søkere henvender seg til flere potensielle støttespillere.
 • Tidspunkt for gjennomføringen
 • Informasjon om samarbeidspartnere
 • Informasjon om kvalifikasjonene til prosjektets deltakere
 • Informasjon om søker/prosjektansvarlig (med CV)
 • Om nødvendig, referanser eller anbefalinger
 • Bilder
 • Kontaktinformasjon
 • Om prosjektet/søker har mottatt støtte fra Bergesenstiftelsen tidligere (år og tittel)

Bergersenstiftelsen har 4 søknadsfrister i året, disse opplyses om på deres hjemmesider. Merk at du må søke i god tid før prosjektstart, da stiftelsen ikke gir støtte til prosjekter etterskuddsvis.

Mer informasjon finnes på stiftelsens hjemmesider.