Norsk kulturråd

Norsk kulturraad (logo)Norsk kulturråd gir i hovedsak støtte til prosjekter innenfor innsamling, dokumentasjon og formidlingstiltak knyttet til kultur og levesett i Norge.

Dokumentasjon og innsamling kan være intervju med informanter eller innsamling av materiell og immaterielt historiske/kulturhistoriske kildemateriale som fotografi og lydopptak. Formidlingstitak kan være f.eks. fysiske utstillinger og dokumentasrfilmer.

Kulturrådet gir ikke støtte til:

  • bevaring og antikvarisk istandsetting av verneverdige og freda bygninger (eller fartøy)
  • prosjekt i institusjoner som inngår i Det nasjonale museumsnettverket
  • reisevirksomhet, utdanning, stipend
  • alt som hører inn under ordinær drift

Kulturrådet fullfinansierer normalt 30% av prosjektets totalkostnad, men unntak skjer. Søknaden skal sendes som brev til Kulturrådet før prosjektet starter. Den må inneholde følgende opplysninger:

  • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet
  • prosjektbeskrivelse
  • framdriftsplan
  • budsjett og finansieringsplan
  • søknadssum

Søknadsfristar er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Mer informasjon om støtte til kulturvern, tips til søkere, adresse og så videre på Kulturrådets hjemmesider.

Kontaktperson hos Kulturrådet er Stig Johan Kalvatn, tlf 21 01 43 05 eller epost stig.kalvatn@kulturrad.no

Som eksempel har Astafjord kystlag fått støtte til dokumentasjon og formidling av restaureringsarbeidet utført på medlemsfartøyet «Folkvang» og Norsk Forening for Fartøyvern har fått støtte til opplæringsprogrammet Fartøyvernets ABC .

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt