Norsk Kulturminnefond

Norsk kulturminnefond (logo)Kulturminnefondet støtter ulike kulturminneprosjekter. Egeninnsats og/eller annen finansiering er en forutsetning for tildeling.

Fondet har til formål å bidra til samspill mellom offentlige og private midler for å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Fondet skal stimulere til samarbeid og økt medvirkning fra eiere og næringsliv, utløse privat kapital og støtte lokale og regionale partnerskap og spleiselag.

Prosjektet må utløse private midler eller betydelig egeninnsats. Dette kan være egen arbeidsinnsats, dugnadsarbeid, bidrag fra næringsliv, andre fond og andre typer private midler. Prosjekter som gir synergieffekter, skal som hovedregel prioriteres.

Det skal i gjennomsnitt være en privat medfinansieringsandel på rundt 50 prosent i de prosjektene som fondet engasjerer seg i. Den private medfinansieringen skal ikke være under 30 prosent i det enkelte prosjekt.

Den årlige søknadsfristen er 1.november hvert år. Det skal fylles ut et eget søknadsskjema. Veiledning og eksempel på utfylt søknad for fartøy finner du på søknadssidene til Norsk Kulturminnefond.

Flere av foreningens medlemsfartøy har fått støtte fra Norsk Kulturminnefond, bl.a. «Brønnes», «Løfjell», «Iona», «Hvaler, «Børøysund», «Johanne Karine» og andre.

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt