Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Ordningen

Ordningen skal kompensere kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. I 2016 søker man kompensasjon på grunnlag av regnskapet for 2015 osv.

Hvem kan søke

Målgruppen er frivillige organisasjoner som er demokratiske, ikke-økonomiske foreninger og stiftelser hvor frivillig innsats utgjør en viktig del av virksomheten. Det blir bare kompensert for kostnadene til den frivillige, ikke-fortjenestebaserte virksomheten av organisasjonen.

Det stilles krav til hvem som kan søke og hva som skal dokumenteres. Lotteri- og Stiftelsestilsynet fører kontroll med ordningen og medlemsfartøy hos Norsk Forening for Fartøyvern er blitt kontrollert.

Hvordan søke

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at medlemsfartøy kan søke gjennom Norsk Forening for Fartøyvern sentralt. Norsk Forening for Fartøyvern sender da inn en felles søknad for sentralleddet og de medlemsfartøyene som sender inn søknad med vedlegg til foreningen. Det er et krav at medlemsfartøyet er en juridisk selvstendig enhet, at fartøyet må ha et organisasjonsnummer.

Norsk Forening for Fartøyvern søker såkalt forenklet modell.

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden. Kompensasjon gis bare for kostnader til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten. Finansposter skal ikke være inkludert.

Fratrekk

Finanskostnader skal ikke være inkludert i driftskostnadene.

Det skal gjøres fratrekk for utgifter til ny-, på- og ombygginger for bygg og anlegg eller annen fast eiendom, drifts- og vedlikeholdsutgifter til bygg for utleie, kontantoverføringer til utlandet og mer. Se forskriftenes § 7.

Hvis driftskostnadene dine er over 5 mill. kr skal det i tillegg gjøres fratrekk for lønnskostnader utland, driftskostnader knyttet til den merverdiavgiftspliktige delen av virksomheten osv. jf. § 11.

Medlemsfartøyene er selv ansvarlig for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

Krav om revisjon

Regnskapet skal være revidert og godkjent på årsmøte eller annet organ i henhold til vedtektene.

Hvis driftskostnadene hos medlemsfartøyet overstiger 5 mill. kr må det være en statsautorisert eller registrert revisor som har godkjent regnskapet. Revisor skal da sende inn revisorrapport basert på ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger til sentralleddet. Rapporten finner dere her.

Hvis driftskostnadene er under 5 mill. kr er det nok med en valgt revisor. Valgt revisor vil si en revisor som er valgt av årsmøtet eller annet organ som har myndighet jf. vedtektene.

Kompensasjonsbeløpet

Stortinget bevilger midler til ordningen hvert år. Dersom bevilgningene ikke rekker til full kompensasjon, vil det bli gjort en lik avkortning for alle søkere.

Kompensasjonsbeløpet beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet ut fra en beregningsmodell som er basert på at 35 % av de totale driftskostnader kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten og multipliseres med en faktor på 0,2.

Kompensasjonen blir utbetalt fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet til Norsk Forening for Fartøyvern, vanligvis i desember. Foreningen vil så raskt som mulig overføre kompensasjonsbeløpet til hvert medlemsfartøy som deltok i søknaden.

Medlemsfartøy som også er medlem av en annen organisasjon

Medlemsfartøy kan bare søke momskompensasjon gjennom en organisasjon. Dette gjelder f.eks. medlemsfartøy som eies av et kystlag og dermed er medlem av Forbundet KYSTEN. Medlemsfartøy kan ikke søke kompensasjon både gjennom Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern.

Innsending av informasjon

  • Frist for innsending av revidert regnskap til foreningen er 1. august hvert år.
  • Et enkelt skjema må fylles ut.
  • Opplysninger sendes til foreningen enten per e-post eller per post.

NB! Medlemsfartøy som sender inn mangelfull informasjon blir ikke tatt med i foreningens søknad.

Dokumentert modell

Hvis noen av foreningens medlemmer ønsker å søke momskompensasjon dokumentert modell kan de ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet for å se om de oppfyller kriteriene. Man søker da ikke gjennom foreningen, men på egen hånd.

For ”Havblikk” har det vist seg mer lønnsomt å søke momskompensasjon gjennom dokumentert modell. Dere må selv ta ansvar for hvilken modell dere ønsker å benytte.
Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

For mer informasjon

Søknadsskjema

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt