STCW-95 krav til sikkerhetskurs hos mannskap

I henhold til STCW-konvensjonen (The International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers) skal alle maritime sertifikater være oppgradert til denne konvensjonens krav.

For videre detaljer henvises til den nye bemanningsforskriften og kvalifikasjonsforskriften.

Se Bemanningsforskriften og kvalifikasjonsforskfiten.

Nyttig avklaring fra Sjøfartsdirektoratet (SD).

Under gjengis deler av et brev fra SD til. Her kommer det tydelig frem at tjenestetid er noe annet enn fartstid. Tjenestetid er ikke definert i forskriften, men SD fremlegger sin tolkning i brevet under. Det har vært en oppfatning at man må ha fartstid tilsvarende 12 av siste 60 måneder for å for eksempel kunne ta kun oppdatering av sikkerhetskurs. Merk et det står tjenestetid ikke fartstid i kvalifikasjonsforskriften §9-3, i tillegg til stillinger nevnt i §§ 76-80. Dette vil for mange oppleves som en lettelse i kravet.

Fra brevet datert 5. Mai 2017:

”I forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, benyttes to ulike, men beslektede begreper. Det ene begreper er «tjenestetid» som dessverre ikke er definert i forskriften. Imidlertid er tjenestetid den tiden en person har vært engasjert i en tjeneste. Ved ansettelse vil tjenestetid normalt være fra ansettelsesdato til fratredelsesdato.

Det andre begrepet som benyttes er fartstid. Dette er også en kvantifisering av en form for «tjenestetid» men da mye mer begrenset enn når begrepet tjenestetid benyttes. Fartstid er beskrevet i forskriftens § 16, der det i første ledd, blant annet, står følgende: «Fartstid er tjeneste om bord som gir sjøfolk relevant kunnskap, innsikt og ferdighet for utstedelse av sertifikat eller vedlikehold av kompetanse….»

Når begrepet fartstid benyttes i forbindelse med beskrivelse av kvalifikasjoner, så er det altså kun den faktiske tjenestetiden ombord som beskrives. Så er det slik at for enkelte bestemmelser, slik som bestemmelsene i §§ 76-80) i forskriften, så benyttes begrepet tjenestetid, og da menes den totale tiden en person har vært engasjert i en tjeneste, enten gjennom ansettelse eller engasjement, og ikke bare den delen av tiden som er faktisk tid ombord. Tjenestetid for sjøfolk som nevnt i § 76, § 77, § 78, § 79 og § 80 skal dokumenteres ved sjøfartsbok, godkjent fartsoppgave eller attest fra arbeidsgiver. Tjenestetid, i motsetning til fartstid, kan i enkelte sammenhenger erstattes av praktisk eller teoretisk opplæring, noe som da vil fremkomme av den enkelte bestemmelse. Praktisk og teoretisk opplæring skal dokumenteres ved godkjent kursbevis, vitnemål og opplæringsbok.”

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt