Dispensasjoner og unntak

Her er eksempler på dispensasjoner og unntak.

Unntak fra forbud mot fritidsfiske fra strukturerte vernede fiskebåter. 

Vernede fiskefartøy eies i det vesentlige av frivillige organisasjoner og stiftelser. Inntekter er avgjørende for vedlikehold og istandsetting av de fartøyer det gjelder. Det er i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- eller kystfiskeflåten. Det ble i sin tid gjort endringer i regelverket som unntar vernede fiskefartøy fra forbudet hva gjelder fritidsfiske (forskrift om strukturkvoteordning).  Alle begrensninger som gjelder for fritidsfiske i eller i medhold av havressursloven vil for øvrig også gjelde for disse fartøyene:  «Dersom fartøyet er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, kan det likevel nyttes til sports- og rekreasjonsfiske etter havressursloven § 22 og § 23 når det er tinglyst at det kan nyttes til slikt fiske.» Merk at begrensningen på 1000 kg torsk rund vekt gjelder bare per fartøy (og ikke person i tillegg)  hvis fartøyet er fredet eller vernet. Det er viktig at de som har tinglyste forbud mot å fiske først må sørge for å få dette fjernet.
Les Forskrift om stukturkvoteordning her
Les Havressursloven her.

Unntak fra brovaktsalarm

Ifølge Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger 15.09.2014, § 18.Brovaktalarm (tidligere i forskrift nr 701, 15. september 1992) skal alle passasjerskip og lasteskip over 150 brt ha brovaktsalarm. Det er to unntak som er relevante for oss:

b) passasjerskip med kontinuerlig brovakt bestående av minst to personer
c) skip med passasjersertifikat som fører 12 eller færre passasjerer, og som ikke er hurtiggående fartøy.

Derfor må en søknad om dispensasjon for de fartøy som fører flere enn 12 passasjerer inneholde en beskrivelse om hvordan det alltid er to personer på broa.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å se eksempler på dispensasjoner for brovaktsalarm.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt