Pressemelding: Et mørkt satsbudsjett for fartøyvernet

Fartøyvernet fikk 65,9 millioner på post 74 (Riksantikvarens kap. 1429) på statsbudsjettet for 2021. Dette er kun en indeksregulering på 3,1 % fra i fjor. Nivået er derfor det samme. Norsk Forening for Fartøyvern har i mange år krevet 100 millioner på denne posten. Dette må til for å få et minimum av vedlikeholdsnivå for fredete og vernete fartøy. I tillegg må Kulturmiljømeldingen og Granavolden-plattformen følges opp og Norsk Forening for Fartøyvern må sikres videre drift.

Kulturmiljømeldingen har allerede slått fast at målet om normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 for et representativt utvalg fartøy (vernet, fredet), IKKE ble nådd. Kun 19 % av fartøy i bevaringsprogrammet har et ordinært vedlikeholdsnivå per 2020. Vi krever at Kulturmiljømeldingen følges opp.

Granavolden-plattformen – regjeringens politiske plattform – vil styrke norsk fartøyvern. Dette har ikke skjedd. Etterslepet for vedlikehold av fartøy blir derfor større og større. Fartøyvernet trenger et økonomisk løft og økonomisk særbehandling for å hindre frafall og for å sikre en berettiget plass innen kulturminnevernet. Det er en kontinuerlig prosess og utfordring å holde fartøyene vedlike. Det er viktig at fartøyvernet er et satsningsområde for kulturminneforvaltningen. Vi krever at Granavolden-plattformen følges opp.

Fartøyvernet krever også en bedre frivillighetspolitikk. Fremtidens fartøyvern vil være avhengig av det finnes et frivillig apparat rundt fartøyene. Frivillighetens natur er nettopp at den er frivillig, det vil si at den ikke er statisk og fast, og kan lett dø ut. Det er derfor viktig at det offentlige ser den frivillige sektors egenverdi og legger til rette for at grunnlaget for frivilligheten opprettholdes og styrkes. Dette må gjøres gjennom økte tilskuddsordninger til fartøyvernprosjekter og driftstilskudd til frivillige organisasjoner, momsfritak, tilpasning av regelverk, enklere og rimeligere sertifisering, sikkerhetskurs og andre relevante kurs.

Grunntilskuddet til Norsk Forening for Fartøyvern er heller ikke nevnt med et ord i statsbudsjettet for 2021. Denne utelatelsen er helt ny og foreningen er derfor usikker når det gjelder videre drift. I de siste årene har det stadig vært nedgang i driftstilskuddet, blir det til neste år helt borte? Organisasjoner og foreninger kan ta imot prosjektmidler i følge tildelingskriteriene for Riksantikvarens post 74, mens foreningens driftstilskudd er tatt bort. Sammen med koronapandemien som traff fartøyvernet hardt ser det derfor mørkt ut for 2021.

Ingen kommentarer ennå.

Legg igjen en kommentar

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt