Hvordan kan fylkene følge opp mål for fartøyvernet?

9. mars leverte Freddy André Øvstegård (SV) inn følgende skriftlige spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre fylkeskommunene tilstrekkelig ressursgrunnlag og kompetanse for å følge opp målene for kulturminner og fartøyvern? Spørsmålet kom etter initiativ fra tidligere styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern Tron Wigeland Nilsen i samråd med foreningen.

Bakgrunn for spørsmålet er bekymringer for manglende oppfølging av dette arbeidet i kjølevannet av regionreformen. Fylker og frivillige i vernemiljøer over hele landet melder om nettopp dette. Eksempelvis estimerer Viken et behov for 5 årsverk på kulturminnefeltet, mens de kun har fått overført midler til 1/3 årsverk.

Norsk Forening for Fartøyvern er bekymret fordi ansvaret for også de fredete fartøy går fra statlig til fylkesnivå. Enkelte fartøy kan ha høy nasjonal verdi. Det er i disse tilfellene viktig med en nasjonal helhetlig tankegang når det gjelder fartøyvern.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn svarer at han er klar over bekymringene og vil følge utviklingen nøye. Fordelingen av midler til kulturminneområdet er ikke nødvendigvis fullt ut i samsvar med behovet fra den enkelte fylkeskommune, men dette vil jevne seg ut over tid, mener han.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Evaluering av regionreformen

Når det gjelder fartøyvernet ligger forholdene godt til rette for at fylkeskommunene skal forvalte også de fredet fartøyene, uttaler Rotevatn. Sammen med den faglige bistanden som Riksantikvaren kan gi og allerede godt kildemateriale for disse fartøyene er Rotevatn sikker på at fylkene vil ta hensyn til de fredete fartøyenes nasjonale verdi, slik de gjør med annen kulturarv.

Riksantikvaren har også satt i gang en følgeevaluering som betyr at de skal følge dette arbeidet over tid fra start til evaluering. Rotevatn vil i tillegg gi tilbakemeldinger til Stortinget om hvilke resultater regionreformen har ført til.

Generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern, Hedda Lombardo, er glad for at ordningen skal evalueres. Det er spesielt at fylkene skal overta oppgaver fra staten uten at det følger med ekstra midler. Dette må følges nøye med på. Vi ønsker å fortsette den gode dialogen med Klima- og miljødepartementet for å få så gode løsninger som mulig for fartøyvernet, avslutter hun med.

Les hele uttalelsen fra Rotevatn på Stortingets hjemmeside.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt