Statsbudsjettet 2020 – fortsatt ingen styrking av fartøyvernet

Statsbudsjettet for 2020 er lagt fram og dessverre er fartøyvernet heller ikke i år styrket slik som regjeringen har lovet. Det er foreslått kr 63 926 mill i 2020 til Riksantikvarens Post 74 Fartøyvern. Dette er en økning på kr 700 000 fra 2019, en økning på litt over 1 %. I realiteten er dette en nedgang siden prisveksten er høyere. Dette er ikke i samsvar med Regjeringens politiske erklæring, Granavolderklæringen, der det står at regjeringen vil styrke fartøyvernet. Det er heller ikke i samsvar med statens egen plan, Nasjonal verneplan for fartøy, som estimerte at 100 millioner årlig var nødvendig til fartøyvernet allerede fra 2014. Med de bevilgede midlene til fartøyvernet er det ikke mulig å oppnå målsettingen om normalt vedlikeholdsnivå innen 2020, slik det fremgår i statsbudsjettet som et mål under post 74.

Statsbudsjettet 2020 kan altså ikke kalles en styrking av fartøyvernet slik feltet så sårt hadde trengt. I dag står fartøy i kø for å bli ferdigstilt og man risikerer at viktige fartøyvernprosjekter vil gå tapt mens de venter. Det skapes også flaskehalser og er fordyrende å la bevilgningene dra ut i tid. Fartøyvernet er helt avhengig av frivillig innsats. Et sterkt frivillig engasjement og godt miljø rundt fartøyvernprosjektet er avgjørende for om de er levedyktig. Dette engasjementet er i fare for å dø ut i påvente av midler.

Positivt er det at Kulturminnefondet er foreslått økt med 10 millioner kroner. Mange verneverdige fartøy har fått bevilget midler fra fondet og fondet er viktig for fartøyvernet i Norge.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt