Referat fra Landskonferansen 2019

22. mars ble årets landskonferanse avholdt i fullsatt sal på Scandic Gardermoen. Konferansen hadde regionalisering av fartøyvernet som tema og ble arrangert i regi av Norsk Forening for Fartøyvern med midler fra Riksantikvaren.

Styreleder Morten Hesthammer ønsket alle velkommen, før statssekretær Sveinung Rotevatn (V) fra Klima- og miljødepartementet offisielt åpnet konferansen. Tron Wigeland Nilsen var møteleder.

Rotevatn har stor tro på at regionaliseringen vil styrke fartøyvernet. Man vil få gode fagmiljøer regionalt og styrke regionalt fokus på fartøyvern. Dette vil bety flere lokale arbeidsplasser og økt satsing på kulturvern.

Bilde av statssekretær Sveinung Rotevatn som står og holder et innlegg på landskonferansen 2019
Sveinung Rotevatn

Rotevatn bekrefter regjeringens fokus på fartøyvern fremover, men det blir krevende å konkurrere med andre utgifter i samfunnet, som pensjoner, selv om feltet blir prioritert. Rotevatn ga også tips om påvirkningsmuligheter for fartøyene etter spørsmål fra PELLE om hvordan heve kompetansen i fylkene. Her bør fartøyene spørre sine lokalpolitikere om nettopp dette og minne dem om høstens lokalvalg.

Bilde av Desirée Nævdal som holder innlegg på landskonferansen 2019
Desirée Nævdal

Neste post på programmet var Desirée Nævdal fra Haldenvassdragets Kanalmuseum. Hun informerte om et forprosjekt som skal se på mulighetene for et fartøyvernsenter i Østfold rundt Isegran-miljøet. Et nytt fartøyvernsenter vil kunne skape et større fagmiljø i Viken, bidra til å ivareta kyst- og vassdragskultur i Viken og komplimentere eksisterende fartøyvernsentre, samtidig som regionens særpreg og lokale tradisjoner vektlegges. Det blir derfor viktig å kople på den kunnskap og engasjement som finnes både ved Kystmuseet på Hvaler og ved Kanalmuseet på Ørje.

Bilde av LInda Veiby som holder et innlegg på Landskonferansen 2019
Linda Veiby

Linda Veiby fra Riksantikvaren (RA) fortalte om dagens situasjon for fartøyvernet og hva som kommer til å endre seg etter at regionreformen trer i kraft. I dag har Riksantikvaren ansvaret for fartøyvernet, men mener en oppgaveoverføring er riktig vei å gå for å styrke fagfeltet regionalt. Dette ser vi for eksempel i SAVOS-fylkene (fylkene i Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet) som allerede har bygget opp lokal fartøyvernkompetanse. En oppgaveføring til regionene innebærer blant annet at fylkeskommunene blir ansvarlig for å saksbehandle og fordele tilskudd, mens RA skal ha det nasjonale overblikket.

Utfordringer RA ser for seg vil være rekruttering, kompetanse og kapasitet i både fylkeskommunene og på verft. Utdanning innen kulturvern blir viktigere, og man ser for seg flere bachelorforløp, for eksempel i tradisjonshåndverk. RA skal fortsatt holde i det faglige, skape møteplasser og gi råd der det trengs, avsluttet Veiby med.

Etter lunsj tok konferansen for seg to modeller for fartøyvernet: Oslo og Viken. Disse henger nøye sammen. Mens Oslo ikke ønsker fartøyvernet på grunn av manglende kompetanse, kan Viken tenke seg å overta ansvaret for Oslos fartøyvern i tillegg til sitt eget. Kanskje kan denne modellen vise seg å være hensiktsmessig for flere regioner?

Bilde av Morten Stige som holder innlegg på landskonferansen 2019
Morten Stige

Morten Stige fra Byantikvaren i Oslo fortalte om viktigheten ved å ha regionale planer. Både Byantikvaren og de frivillige må ha planer om fartøyvernet i Oslo, om veteranbåthavner og miljøet rundt. Dette er viktig for fortsatt aktivitet, hvis ikke kan fartøyvernet fort miste kaier og plasser, slik vi har sett tidligere.

Christian Hintze Holm, prosjektansvarlig for kulturarv i Viken 2020, ser gjerne for seg en modell hvor de kan overta ansvaret for fartøyvernet fra flere. Dersom ansvaret for Oslos fartøyer legges til Viken fylkeskommune, vil det gi tilstrekkelig volum til å etablere nødvendig kompetanse i det nye fylket. For kulturarv er viktig i Viken og Viken vil bli den viktigste utøver av nasjonale kulturminneverk, forteller Hintze Holm. Han oppfordrer samtidig Norsk Forening for Fartøyvern til å være en pådriver slik at Viken får de ressursene som trengs for å løse sine nye oppgaver etter regionaliseringen. De ser for seg 1 stilling for fartøyvernet for Viken og Oslo.

Bilde av Christian HIntze Holm som holder innlegg på landskonferansen 2019
Christian Hintze Holm

Hintze Holm oppfordrer – som Rotevatn – fartøyvernere til å ta kontakt med sine lokalpolitikere. For – sier Hintze Holm – kulturarvfeltet er i utgangspunktet ikke det samfunnsområdet som står sterkest. For å nå frem, trenger vi å jobbe for at kulturminnene integreres i arbeidet med stedsutvikling, folkehelse, planlegging, veibygging, frivillighet, kultur, museumspolitikk, friluftsliv, kompetanse og næringsutvikling.

Bilde av Knut Alnæs som holder innlegg på landskonferansen 2019
Knut Alnæs

Knut Alnæs fra HVALER kom deretter med eksempler på hvordan man kan jobbe lokalt for å synliggjøre og skape interesse for sitt fartøy. Informasjon til lokalavisene og lokale bedrifter er viktig, skap blest og positiv omtale av fartøyet. Andelsbrev for å få inn midler, etablering av venneforening, informasjonsblad, legge til rette for og skape god stemning på dugnad og tro på prosjektet, er stikkord. Men hva sier vi til pressen? Alltid positive nyheter, forteller Alnæs: «Det går fremover», «vi får støtte fra næringslivet», «venneforeningen vokser». HVALER arrangerer også åpen båt, visninger for politikere og kommunale kulturarbeidere, de er med på havnedager, markedsdager, julemarked, underviser skoleklasser og produserer salgsvarer som kalendere, frimerker og t-skjorter.

Konferansen ble avrundet av Alexander Ytteborg fra vårt eget styre. Drukner kulturminnevernet blant alt annet som skal overføres til fylkeskommunene, undret Ytteborg seg over. Vil vi få mindre bevilgninger og derved færre stillinger og mindre kompetanse? Vil vi klare å ta vare på fartøyene etter regionaliseringen? Ytteborg var bekymret for regionalforvaltningen som per i dag har begrenset eller fraværende kunnskap og kompetanse innen fartøyvern, blandet motivasjon for tekniske kulturminner og fartøyvern og at flytende kulturminner fremdeles har relativt lav status. Men regionaliseringen kan også dra med seg fordeler som økt fokus på fartøyvern, økt kunnskap og bredde i kompetanse på fartøyvern nasjonalt, tettere oppfølging i de enkelte prosjektene og større politisk forståelse for fartøyvern på alle nivåer.

Bilde av Alexander Ytteborg som holder innlegg på landskonferansen 2019
Alexander Ytteborg

Så hva må til for å lykkes med regionaliseringen av fartøyvernet? Ytteborg nevner tillit mellom det frivillige og regionalforvaltningen, opplæring og kompetanseheving på saksbehandlernivå, få fartøyvern inn i relevante kulturminnestudier, opprettholde fagkompetanse hos Riksantikvaren og opprettholde og styrke håndverkskompetansen gjennom fokus på fartøyvernsentrene.

Nyttige tanker som vi tar med videre, takk til alle som bidro til en interessant konferanse!

Dokumenter til nedlasting:
Program Landskonferansen 2019
Desirèe Nævdal: Etablering av fartøyvernsenter i Østfold? Et mulighetsstudie.
Linda Veiby: Riksantikvaren og regionaliseringen av fartøyvernet.
Morten Stige: Oslo innerst i Viken – Hvordan ser Byantikvaren i Oslo for seg regionaliseringen av fartøyvernet?
Christian Hintze Holm: Hvordan ser vi for oss kulturminneforvaltning og fartøyvern i den nye fylkeskommunen Viken?
Knut Alnæs: Hvordan synliggjøre fartøyvernprosjektet lokalt
Alexander Ytteborg: Tanker rundt regionaliseringen av fartøyvernet.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt