Framtidig bruk av kulturminner avgjørende for bevaring.

FRA UTDELINGEN: Asle Wennesland og Odd Petter Birkeland fra styret i foreningen skonnerten Solrik, skipper Ben Brynildsen, Aadne Sollid, fylkeskonservator, og direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen. FOTO: KULTURMINNEFONDET

FRA UTDELINGEN: Asle Wennesland og Odd Petter Birkeland fra styret i foreningen
skonnerten Solrik, skipper Ben Brynildsen, Aadne Sollid, fylkeskonservator, og direktør
i Kulturminnefondet Simen Bjørgen. FOTO: KULTURMINNEFONDET

Skonnerten Solrik og foreningen som ivaretar båten, fikk nylig Kulturminnefondets plakett for bevaring og bruk av det flytende kulturminnet.

Ved Kulturminnefondets tildeling i mars i år, fikk Foreningen Skonnerten Solrik en halv million til istandsetting av båten. «Vi ser at framtidig bruk av kulturminner er avgjørende for bevaring. Søknaden om støtte til Solrik ble styrket av den gode verdiskapingen som skjer gjennom fartøyets daglige drift som skoleskip, med et godt tilbud til barn og unge», sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, som sto for tildelingen av plaketten.
Det er også et pluss at arbeidene utføres ved Moen slipp, der Kulturminnefondet har vært inne med betydelig støtte i flere omganger for å sette i stand det tradisjonsrike båtbyggeriet. Solrik ligger i dag i Grimstad, og brukes som skoleskip for ungdomsskoleelever og turer for turister. Skonnerten ble bygget på Brekneholmen verft i 1929, som fraktefartøy med rigg. Den første turen gikk til Bømlo for å montere motor, og siden gikk hun i frakt langs hele norskekysten.
I 1996 kjøpte Foreningen SS Solrik henne, og har siden drevet restaurering og vedlikehold på fartøyet.

solrikNorsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredede kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt