Læring av hendelser

I Sjøfartsdirektoratets siste «Læring av hendelser» får vi eksempler på to tilfeller der det har skjedd ulykker i forbindelse med gangvei før avgang.

Hva skjedde?

Hendelse #1

En matroslærling fikk sin venstre arm i klem mellom gangvei og kranfot under forberedelse til avgang fra havn. Det er oppgitt sterk vind som årsaken til at gangveien kom i svai(bevegelse) da den hang i kranwiren. Matroslærlingen fikk brudd i venstre underarm som følge av hendelsen.

Hendelse #2

Det ble gjort klar til avgang og demontering av landgang. Landgang var festet til skuteside med to gjennomgående bolter. Krok fra kran ble så festet i midten av landgang, og bolter skrudd løs.

Landgangen skled fra båten og tippet over. Matrosen ramlet da fra landgang ned på kaien. Traff med hode og skulder først. Den skadde ble fraktet til sykehus med ambulanse etter hendelsen.

Gode rutiner for avgang

Det er viktig at alle om bord er klar over sin funksjon og farene ved den jobben som skal utføres. En gjennomgang av prosedyrer eller risikovurdering av arbeidsoppgaven før den skal gjennomføres, bør alltid være på plass. Med rett fokus og gode holdninger vil en som oftest unngå hendelser som nevnt over.

For oppgaver som en gjennomfører ofte er det mest formålstjenlig å ha en fast prosedyre, og en sjekkliste dersom det anses nødvendig. Dersom jobben eller oppgaven en skal gjennomføre ikke har en egen prosedyre, bør en foreta en risikovurdering før jobben gjøres.

Risikovurdering

Når det gjelder risikovurdering, viser vi til Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip, § 2-2. Risikovurdering og § 2-5. Informasjon til de som har sitt arbeid om bord.

Lov eller forskrift sier ikke noe om hvordan en risikovurdering skal se ut, men som et minimum bør en beskrive jobben som skal gjøres, hvilke farer en ser for seg, og hvilke tiltak en tenker seg for å sikre forsvarlig jobbutførelse.

Det er viktig alle om bord ivaretar egen og andres sikkerhet og ikke bryter med det som er avtalt på forhånd. Dersom en arbeidsoppgave ikke har prosedyre eller er vurdert tidligere, bør en si i fra dersom en ser farer med oppgaven før den gjennomføres.

Lenker:

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (se kap.2) – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-01-01-8#KAPITTEL_2

Forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere (se § 7 og 9) – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1987-06-15-507#KAPITTEL_2

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover (se § 6-7) – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-06-13-660/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (se §49) – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404#KAPITTEL_6

012uMXHLxS2n

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt