Høring – telling av passasjerer

Sjøfartsdirektoratet har sendt forslag til endringer i forskriften om telling av passasjerer ut på høring.

Etter hva foreningen forstår vil endringene ikke føre til vanskeligheter eller mer arbeid for våre medlemsfartøy i forhold til dagens regelverk, heller en forenkling.

Om noen ser at endringene som er foreslått vil føre til en større og evt unødig byrde for veteranflåten ber vi om at dere tar kontakt med foreningen.

Forslaget: http://www.sjofartsdir.no/om-direktoratet/aktuelt/horinger/horing-forslag-om-endring-av-forskrift-om-opptelling-og-registrering-av-ombordvarende-pa-passasjerskip/

Gjeldende forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-09-06-1047

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt