Avgifter og gebyrer

Det kan være penger å spare ved å utnytte muligheter for å få refundert eller unngått gebyr og avgifter.

Her samler vi en oversikt over muligheter.

Momsfritak for fartøy på minst 15 meter

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 6-9 (1) er omsetning av følgende fartøy fritatt for merverdiavgift:

  • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet

Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

Videre i Merverdiavgiftsloven § 6-9 (2):

  • skal det ikke betales merverdiavgift for omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet.

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 7-3 (1):

  • skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av fartøy og driftsutstyr som nevnt i § 6-9 første ledd eller ved gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet.

Lov om merverdiavgift er bergnet på fartøy i næring/drift og er ikke en lov som er tiltenkt kulturminnevern spesielt. Kontakt fylkesskattekontoret for informasjon om hvordan du skal gå frem.

 

Gebyr for besiktigelse, sertifikatutstedelse m.m.

Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad innrømme helt eller delvis fritak for gebyr som utstedes til verneverdige skip. Dette gjelder førstegangsgebyr, årsgebyr mv. for skip registrert i NOR, for sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige og for ikke-sertifikatpliktige skip som måles. Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget mottar innbetalingskrav kan man søke Sjøfartsdirektoratet om fritak.

Se Forskrift om oppkreving av gebyr, § 9.

Send søknad til Sjøfartsdirektoratet (kontaktinfo lenger ned på siden)

 

Gebyr ISM-revisjon

Rederier som kun eier fartøyer med vernet status er fritatt for gebyr i forbindelse med ISM-revisjon.

Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget allikevel mottar innbetalingskrav ønsker Sjøfartsdirektoratet å kontaktes for å få slettet kravet og oppdatert registeret. Det kan og være lurt å kontakte Statens innkrevingssentral for å sikre at fritaket blir registrert.
Hvis rederiet også eier/disponerer andre skip som ikke har formell status som vernet, vil det ikke være fritak for ISM-revisjon av rederiet.

Kontakt Sjøfartsdirektoratet (kontaktinfo lenger ned på siden)

 

Miljøavgifter

Det er i utgangspunket ikke lenger refusjon for CO2-, NOX-, elavgift ol, men kan fremdeles være mulig å søke om refusjon av miljøavgifter for 2013 og bakover . Ta kontakt med ditt lokale tollkontor. Mer info om den gamle ordningen med refusjon av miljøavgifter. Ordningen er erstattet av FDV-tilskudd. Les mer om det her

 

Havneavgift

I noen kommuner gir havnekontorene fritak fra havneavgiften for fartøyer som er fredet eller har Riksantikvarens formelle status som vernet skip.
Det er opp til hvert enkelt havnedistrikt å gi fritak fra havneavgiften, men ingen havner er pålagt å gjøre det.
Det finnes ingen etablert ordning for å søke fritak fra avgiften.
Medlemmene oppfordres til å søke sitt havnedistrikt om fritak fra avgiften, gjerne ved å vise til andre havner som er avgiftsfrie for verneverdige fartøyer.

Kontakt kommunen for adressen til ditt havnedistrikt.

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt