Refusjonsordningen for CO2 reddet

Det ser nå ut til at det ordner seg for CO2 refusjon for vernede fartøy som falt ut av statsbudsjettet lagt fram av Solbergregjeringen i november. Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå lagt fram innstilling til bevilgninger på statsbudsjettet for 2014. Her foreslår flertallet å øke Riksantikvarens budsjett post 74 fartøyvern med 5 millioner kroner som skal gå til refusjonsordningen for CO2.

Her er teksten fra komiteen:

«Fartøyvern

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, ønsker å styrke fartøyvernet, samtidig som man ønsker å holde fast på det viktige prinsippet om at forurenser betaler. Derfor økes bevilgningen til fartøyvern over Riksantikvarens budsjett med 5 mill. kroner, samtidig som kompensasjonen for CO2-avgift fjernes. Det gir større frihet til eierne av historiske fartøy, siden en slik bevilgningsøkning gir mulighet til å søke om mer midler til ulike formål. Flertallet forutsetter at regjeringen legger til rette for at denne økningen kommer fartøyene som skulle hatt avgiftskompensasjon til gode.

Flertallet foreslår å øke post 74 fartøyvern med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag til budsjett, slik det fremkommer i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), men innenfor vedtatte budsjettrammer slik det følger av Innst. 2 S (2013–2014).

Flertallet foreslår at kap. 1429 post 74 bevilges med kr 56 712 000.

Avgiftskompensasjon

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringen Solberg i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslår at det ikke gis kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for CO2- avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, elavgift og NOX-avgift for verneverdige fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og museumsjernbaner. Forslaget innebærer en reduksjon i bevilgningen på 7 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014.

Disse medlemmer viser til at dette vil få alvorlige konsekvenser for viktige kulturhistoriske minner av stor nasjonal betydning, og vil få direkte virkninger for driften av vernede fartøy i hele Norge, samt museumsjernbaner, ved at disse mister refusjonsordningen for CO2 og drivstoff. I tillegg vil teknisk-industrielle kulturminner rammes, da disse vil miste sin refusjon av elavgiften.

Disse medlemmer viser til budsjettforslag fra regjeringen Stoltenberg II, og mener at bevilgningen som der ble foreslått skal opprettholdes.»

,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt