Nytt om fartøyvern 3 2013

Jubilieumskonvoi 2014

Det går mot tidenes største mønstring av Norges flytende kulturminner.

Planleggingen av Konvoi 2014 går videre og vi har nå rimelig god kontroll på hvilke anløpshavner som er aktuelle og hvilke tidspunkt det blir. Men deltagerlisten er naturlig nok ikke helt på plass, så der ber vi medlemsfartøyene om å sjekke kalenderen for 2014 og forsøke å tilpasse ferieplanene.

Konvoien starter i Kirkenes 1. juli, med Sjøkurs’ avgang, men vi er realistiske nok til å innse at det ikke blir så veldig mange av våre fartøy som blir med derfra . . . .

Det blir anløp hele kysten sørover, med passering av:

  • Stadt 10. juli
  • Bergen besøkes 11.
  • Stavanger 12. juli
  • med flere aktuelle småstopp utenom hovedanløpene.

Deltagerantallet kommer til å spinne på seg etter hvert som konvoien nærmer seg Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo.

Målet er at 112 fartøy skal ankomme Oslo torsdag 17. juli 2014.

Vi vil som sagt ha med flest mulig medlemsfartøy på størst mulig del av turen, så det er viktig å starte forarbeidet tidlig. Seilingsplanen per i dag er tilgjengelig som pdf og kan sendes alle interesserte med forbehold om at det kan bli noen mindre justeringer frem mot juli 2014.

Har dere spørsmål som ikke fremgår av planen er det bare å kontakte: jan@welde.com, så finner vi forhåpentlig ut av det meste.

– Jan Welde, styreleder

 Les artikkel i Nationen om de to seilasene, tokt og konvoi, i forbindelse med jubileet 2014:

Medlemskontingent

Det er en del som ennå ikke har betalt medlemskontingent for 2013. Fint hvis de det gjelder snarlig gjør dette. Det vil spare foreningen for unødige ressurser ved purringer. Ta kontakt med sekretariatet hvis du trenger informasjon.

Delta i momskompensasjonsordningen

Frivillige organisasjoner kan få kompensert merverdiavgift basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Det blir bare kompensert for kostnadene til den frivillige, ikke-fortjenestebaserte virksomheten av organisasjonen.  Det stilles krav til hvem som kan søke og hva som skal dokumenteres. Foreningens medlemsfartøy må søke gjennom foreningen sentralt og så vil foreningen sende inn søknad til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. For å delta i ordningen må medlemsfartøyet være en egen juridisk enhet. Mer informasjon om momskompensasjonen, skjema og hvilke vedlegg som skal være med, finner dere på foreningens hjemmesider. Frist for innsending til foreningen er 12. august 2013.

Medlemsøknader

Det er kommet inn 12 søknader om medlemskap innen fristen 1. juni. Her kommer en kort presentasjon av fartøyene som har søkt medlemskap:

Fridtjofen” er en sveiset kutter bygget i 1955. Fartøyet ble først brukt som forskningsskip og senere som fritidsfartøy, bobåt, følgesbåt for vikingkonvoi, øvelser i Sjøheimevernet og charterturer for turister og dykkere. Eier ønsker å bevare utseende og motor slik skuta var på midten av 1990-tallet.

Gamle Kragerø” er en sveiset stålferge fra 1960. Den gjorde tjeneste som rutegående ferge i Kragerø-skjærgården fram til 1987. Deretter ble den satt i rute mellom Horten og Bastøy fengsel for Kriminalomsorgen. I 2009 overtok Kragerø kystlag ”Gamle Kragerø” og Riksantikvaren fredet fergen samme år.

”Glimt II” er en kravellbygd kutter fra 1933. Fartøyet var bygd for fiske, men ble også brukt som forsyningsbåt og til jordmortransport. En venneforeningen ble dannet i 2006 med målsetting å ta vare på båten.

”Grytøy” er en kravellbygd krysser fra 1954. Fartøyet ble brukt som passasjerbåt og deretter i Sjøheimvernet. Fra 1989 ble den brukt som turistbåt og bobåt. I 2011 tok venneforeningen over og restaurerer fartøyet slik den var i 1974.

”Gulafjord” er en kravellbygd kutter fra 1916. Fartøyet er trolig den eldste brønnbåten i landet. Den samme familien har siden 1921 drevet oppkjøp og transport av levende torsk med dette fartøyet.

”Havgutten” er en kravellbygd kutter fra 1919. Fartøyet ble brukt til fiske fram til 2006. I dag er fartøyet en del av et museum og seiler småturer for å formidle kystkultur.

”Kysten” er et dampfartøy fra 1909. Skroget er i klinket stål. Fartøyet gikk først i passasjertrafikk, deretter som skoleskip og senere i charter for sluttede selskaper. Tiltenkt funksjon er museumsfartøy for å formidle maritim historie.

”Nykværing” er en skøyte med kravellimt skrog fra 1974. Fartøyet ble brukt til fiske fram til 1974, og har siden vært fritidsbåt. Eier ønsker å bevare fartøyet på grunn av dens spesielle byggemåte – limt skrog med Klaus Ås sin byggemetode.

”RS 28 Sandefjord” er en kravellbygd skøyte fra 1913 konstruert av Colin Archer. Fartøyet ble brukt som redningskøyte fram til 1934. Deretter har den vært i forskjellige personers private eie i Afrika, USA og i Norge fra 1974.

”Selma” er en kravellbygd skøyte fra 1917. Fartøyet ble brukt til fiske og til frakt. ”Selma” bevares slik den så ut på 1950-tallet, og brukes i dag som fritidsfartøy.

”Storebrand” er en kravellbygd skøyte av Bjarne Aas typen. Fartøyet ble brukt som redningsskøyte fram til 1969. ”Storebrand” var tidligere medlem i foreningen fra 2008, men ble utmeldt i 2012 av daværende eier.

”Tokai” er en kravellbygd kutter fra 1914. Fartøyet har deltatt i de fleste typer fiske, langs hele Norskekysten, og en periode i havområde Fladen til Shetland. I dag bevares fartøyet i aktivt bruk i turistfiske.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal legge fram innstillingen til nytt styre for årsmøtet. Forslag til kandidater til styret kan rettes til valgkomiteen. Komiteen består i 2013 av:

Øyvin Konglevoll, ”Stavenes”

tlf: 993 91 904, epost: konglev@online.no

Cecilie Holm, ”Mathilde”

tlf: 952 56 118, epost: cecilie.holm@fartoyvern.no

Per Inge Høiberg, ”Helgøya”

tlf: 951 25 070, epost: p-iho@online.no

Høring ny forskrift for skip som er vernet

Sjøfartsdirektoratet har ute på høring ny forskrift for skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren og som fører mer enn 12 passasjerer. Høringsfrist er 6. september 2013. Det betyr at forskriften ikke vil tre i kraft sommeren 2013 som tidligere var planlagt. Foreningen vil sende inn et høringssvar på vegne av sine medlemmer og oppfordrer alle medlemmer til å sende foreningen innspill. Link til høringsbrev og regelverk

Ny Kulturminnemelding

Regjeringen har lagt fram kulturminnemeldingen ”Framtid mot fotfeste”. Det er gått åtte år siden forrige melding om kulturminner; St. meld. 16 (2004-2005) ”Leve med kulturminner”. I den nye meldingen gjør regjeringen greie for hvilke resultater som er oppnådd siden Stortinget behandlet forrige melding, og hvilke justeringer som er nødvendige for å nå de målene som Stortinget har satt. Les som fartøyvern på side 24 og spesielt side 32.

Foreningen og Forbundet KYSTEN hadde et innlegg i Nationen 11. mai der de uttalte at bevilgninger til fartøyvern og kystkultur ikke sto i forhold til politikken det var lagt opp til i meldingen.

Den 23. mai var det høring på Stortinget om kulturminnemeldingen da den var til behandling hos energi- og miljøkomiteen. Generalsekretær Ann Berith Hulthin la fram foreningens syn på fartøyvernpolitikken. Dette kan ses på Stortingets nett-TV.

Den 13. juni sendte energi- og miljøkomiteen sin innstilling til Stortinget. I innstillingen understreker komiteen at det kreves større offentlige tilskudd for at tiltakene og strategiene i Nasjonal verneplan for fartøy skal gjennomføres. Videre peker komiteen på hvor viktig det er å beholde kompetanse på restaurering av fartøy, spesielt stålskip, noe som i dag er en utfordring. Les hele innstillingen.

Politisk partiprogram 2013-2017

Foreningen har sendt de ulike partiene en oppfordring til å ha med kystkultur og fartøyvern spesielt i sine partiprogrammer. Dette ble gjort på vegne av Foreningen, Forbundet KYSTEN, Fartøyvernsentrenes fellesråd og Museumsforbundet. Etter en gjennomgang ser man at Venstre og Sosialistisk Venstreparti er de partiene som har tatt noe som innholder kystkultur og fartøyvern med i sine partiprogram. Venstre: Styrke fartøyvernet gjennom å følge opp opptrappingsplanen med tilstrekkelige midler. Sosialistisk Venstreparti: At Norge tar bedre vare på kystkulturen som mange steder er truet av fraflytting eller av byggepress.

Tilskudd fra Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har ferdigbehandlet søknadene for 2013. Det ble gitt tilskudd til 336 prosjekter med til sammen 61 millioner kroner. Flere fartøyvernprosjekter fikk innvilget midler. Av foreningens medlemmer som sto på tildelingslisten var ”Brønnes”, ”Blomøy”, ”Stord I”, ”Lete”, ”Løfjell”, ”Johanne Karine”, ”Granvin”, ”Skreien I” ”Boy Leslie” og ”Jærbuen II”. Se tildelingslisten.

Tildeling fra Riksantikvaren

Riksantikvaren er nå ferdig med å fordele midler til fartøyvern. Midlene skal gå til å restaurere og innstandsette historiske fartøy over hele landet. På statsbudsjettet 2013 var det satt av 47 millioner kroner til fartøyvern, og Riksantikvaren fikk inn søknader for 170 millioner kroner. Det er en nedgang fra i fjor da det kom søknader for 194 millioner. Se fordelingslisten

Hordaland gir penger til fartøyvern

Hordaland fylkesting har fordelt 1,8 millioner til fartøyvern. Disse midlene er fordelt til 20 fartøy av regional verdi. Blant annet fikk ”Stord I” 320 000 kroner til markering av 100-års jubileet i år. Les mer.

Utlysning av prosjektmidler til eldre i frivillig arbeid

Kulturdepartementet lyser ut 2,4 millioner i prosjektmidler for å bidra til å rekruttere og stimulere eldre til fortsatt frivillig arbeid. Søknadsfrist er 1. august. For full utlysning

Seilskuteprisen 2013

Ansvarlige for norske seilskuter som jobber for barn og unge kan søke om Seilskuteprisen 2013. Søknadsfristen er 15. september 2013. Prisen er på kr 70 000. Tidligere har ”Svanen”, ”Mathilde”, ”Frithjof II” og ”Boy Leslie” mottatt prisen. For mer informasjon se: www.seilskuteklubben.no

Send din stemme til Stortinget

Frivillighet Norge inviterer frivillige organisasjoner og privatpersoner til å ytre seg i form av foto og film. Send inn et fartøyvernbilde og vær med i konkurransen om plass i utstillingen som skal stå foran Stortinget i valgkampen! Frist for innsendelse er 20. juni. For mer info.

Krise ved Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter sliter med driften og står i fare for å måtte avvikles. Etter 1. juli har verftet bare arbeid i tre måneder framover, og de 22 ansatte står i fare for å sies opp. ”Bredalsholmen trenger langsiktige løsninger for å drives videre”, sier styreleder Dag Heier til NRK. ”Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunen må bestemme hva de vil med Bredalsholmen”. Les mer.

”Hvaler” på youtube

Stiftelsen D/S Hvaler har fått laget en flott hjemmelaget filmsnutt om fartøyet de har restaurert på dugnad i mange år – ”Hvaler”. Det er Per Øglang som har laget filmen. Den gir en fin beskrivelse av historien til fergen og hva den har betydd for Hvalerøyene. Se filmen.

Familiedag med ”Frithjof II”

Frithjofs Venner og Larvik museum arrangerte maritim familiedag. Høydepunktet var seiltur med ”Frithjof II” som var en førstegangsopplevelse for mange av barna. ”Hvorfor lener båten seg til den ene side” og ”Jeg har aldri kjørt sånn båt før, bare danskebåten”, var noen av uttalelsene barna kom med. Les mer.

Uroligheter rundt ”Bilfergen”

Dugnadsgjengen som vedlikeholder den fredete fergen «Bilfergen» er urolige for eierskapet og det økonomiske ansvaret for fergen, melder Sunnmørsposten. Det er Fjord 1 som eier fergen og de har gitt signaler om at de ikke vil beholde den siden den ikke gir økonomiske fordeler. Nå forsøker de å mobilisere krefter slik at ”Bilfergen” kan forbli i Ålesund. ”Bilfergen” feirer snart 100-års jubileum og er fredet av Riksantikvaren. Les mer.

Granvin

Veteranfartøy i Bergen. Foto: Hedda Lombardo

Havneplass for veteranfartøy i Bergen

Øyvind Konglevoll tar opp i et innlegg i Bergensavisen 4. juni hvor avgjørende beliggenheten i havna er for formidling og turisme av veteranskip. Les hele innlegget.

Vidar Lehmann tar havneproblematikken for veteranfartøyene videre i et innlegg i Bergensavisen 10. juni. Der skriver han hvor viktig veteranfartøyene er for bybildet i Bergen, og at de må ha en synlig plass. Lehmann lister opp løsninger for å få dette til. Les hele innlegget.

Planer om nytt kulturrederi

Det er planer i gang om å danne et nytt kulturrederi i området Kristiansand. Større fartøyer som ”Hestmanden”, ”Sjøkurs”, ”Sørlandet”, ”Gamle Oksøy” skal med, men også mindre fartøy som ”Nesebuen”, ”Pil”, ”Dagmar”, ”Rubb” og ”Solstrand”. Tanken er at ved å samle ressurser og kompetanse innen ett rederi vil driften av fartøyene bli billigere og bedre. Les mer.

Historiske båtopplevelser

”Det finnes mange fantastiske flotte veteranbåter som kan videreutvikles som reiselivsprodukter”, sier Nils Henrik Geitle, administrerende direktør i Historiske Hotell og Spisesteder, til Nationen. De lanserer Historiske Båtopplevelser med DS ”Skibladner” og MS ”Henrik Ibsen”. Les mer.

Riksantikvarens kulturminnepris

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for å i vareta kulturminner, kulturmiljø og landskap. Forslagsrette er åpen for alle – både privat personer, kommuner og institusjoner kan sende inn forslag. Forslag må være sendt innen 30. juni 2013. Premien er en diplom, et kunstverk og kr 25 000. For mer info.

Kulturminner på Wikipedia

Riksantikvaren ønsker å gjøre informasjon om kulturminner tilgjengelig på Wikipedia og lyser ut stipender til personer som ønsker å skrive om kulturminner på Wikipedia. Les mer på Riksantikvarens nettsider.

kystreise.no

Kystreise.no viser kystkultur, maritime opplevelser, historie, kart, havner, navigasjonsmerker og filmer for reisende, turister, museer, skoler og andre via smarttelefon, nettbrett og pc. Klikk deg inn og se selv.

Slusene på Ørje

Slusene på Ørje. Foto: Hedda Lombardo

Slusefestival på Ørje

Slusefestivalen på Ørje går av stabelen 28. – 30. juni. Da fyres ”Engebret Soot” opp, og hele helgen er det gratis turer for publikum. ”Engebret Soot” ble bygd i 1861 og gikk som slepebåt og senere passasjerbåt i Haldenvassdraget. I dag er den restaurert tilbake til den utformingen den fikk i 1942 som i varetar fartøyets viktige rolle som slepebåt.

Ved siden av turer med ”Engebret Soot” blir det også underholdning, kunst, veteranbiler og pub. For mer info.

Foldvikmarkedet

Foldvikmarkedet har i årevis vært Nord-Norges største kystkulturarrangement, og i år feirer markedet 25-års jubileum. Det blir tradisjonsbåter, håndverk, foredrag og konserter. Begivenheten skjer helga 16. – 18. august i Foldvik, Gratangen. For mer info se Gratangens kystlags nettsider.

Hardangerfjordcruise

Hardanger fartøyvernsenter har et prosjekt som går ut på å sette veteranbåter i rutetrafikk på Hardangerfjorden. Både M/S ”Granvin”, M/S ”Atløy” og D/S ”Stord 1” skal inngå i rutene på fjorden i 2013. Det er utviklet to ruter, Sørfjordruten og Samlafjordruten. Det blir god tid på de enkelte stoppestedene, slik at gjestene får oppleve havnene de kommer til. Havnene som er valgt er perler i Hardanger med flotte attraksjoner. Sørfjordruten går daglig i tre uker i juli. Samlafjordruten går daglig i tre uker i august. Denne ruten går innom den veiløse fjorden Fyksesundet og forteller den utrolige historien om fiolineksport til København på 1700 tallet. Det blir felekonsert om bord, som i fjor ble beskrevet som magisk. For mer info se Hardangerfjordcruise nettsider.

Tokt med ”Mathilde”

I sommer er det mulig å melde seg på tokt med ”Mathilde”. Båtførerprøvetokt for ungdom i uke 26, Jentetokt i uke 29 og Åpent tokt i uke 30. For påmelding og mer info om toktene.

Veteranbåttreff på Måløy

Helgen 28. – 30. juni blir Måløydagene arrangert og alt av klassiske båter er invitert; små, store, jern, tre, seil, damp og motor. Dette er første gang Måløydagene byr på veteranbåtstreff. De som kommer med veteranbåt blir lovet et sterkt faglig innhold og god ivaretakelse. Treffet vil blant annet belyse gamle håndverktradisjoner, vern av fartøyer og vedlikehold av motorer. Ønsket er at alle med interesse for gamle båter skal komme sammen og utveksle erfaringer. Båtene vil ligge langs kaiene og det vil bli aktiviteter og boder i Sjøgata. Her er det ypperlig anledning til å vise seg frem og informere om fartøyvern. Det kreves ingen havneavgift for veteranbåter. For mer info se nettsidene til Måløydagene.

Fjordsteam 2013

Som Nordsteam i 2000 og 2005, blir det 1. – 4. august 2013 nok en gang folkefest i Bergen. Nå under navnet Fjordsteam, første gang brukt i Florø i 2010. Igjen fylles Vågen og sentrum med flytende, rullende og stasjonære klenodier og kulturminner på sjø og land. Se nettsidene til Fjordsteam for mer informasjon, program og påmelding.

Risør trebåtfestival

Årets trebåtfestival i Risør finner sted 2. – 4. august. Dette er den 30. festivalen som blir arrangert, og lørdag blir det stor feiring. Kvelden starter med parade som ender opp i Risør torv hvor galeasen ”Berntine” vil være hovedscene. Deretter blir det underholdning som avsluttes med fyrverkeri. Les hele programmet på nettsidene til Risør trebåtfestival.

Havnedagene i Haugesund

Havnedagene i Haugesund 2013 arrangeres 15.-18. august. Dette er møtestedet for kystens slitere både på land og sjø. Her kan du treffe jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter. Alle med det til felles at de har tjent kysten i generasjoner. I bodene på indre kaien vil det være utstillinger. Her får man oppleve lukten og lyden av gamle motorer, tradisjonelle håndverk og annet innen kystkultur. For mer info se nettsidene til Havnedagene i Haugesund.

Lik foreningen på facebook

Vil du ha oppdateringer og nyheter om fartøyvern på Facebook? For å like foreningen, følg link til foreningens facebookside  eller scan koden:

kode

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt