Årsmøtereferat 2012

Referat fra årsmøtet 12. – 14. oktober 2012 i Bodø.

Styreleder Jan Welde ønsket velkommen til Bodø og åpnet årsmøtet.

Konstituering av årsmøtet og fastsetting av stemmetall

Jan Welde gjennomgikk forslag til forretningsorden.

Valg av møteledere, referenter og tellekorps

Møteleder: Per Inge Høiberg (”Skibladner”)
Bisitter: Morten Neset (”Arnefjord”)
Referenter: Ann Berith Hulthin (sekretariatet) og Hedda Lombardo (sekretariatet)
Tellekorps: Tor Bjørgaas (”Oster”) og Trond Torgvær (”Lykken”)

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valg av protokollunderskrivere

Protokollunderskrivere: Katie Payne (”Anna Rogde”) og Per Olaf Larsen (”Southern Actor”)

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Valg av redaksjonskomité

Redaksjonskomité: Jan Welde (”Poseidon II”), Brit Aaning Aarseth (”Hindholmen”) og Ole Magnus Ellefsen (“Folkvang”)

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

ÅRSMØTESAKER

Sak 1 Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap for 2011.

Styreleder Jan Welde orienterte om årsberetningen for 2011.
Generalsekretær Ann Berith Hulthin orienterte om regnskapet for 2011.

Årsberetning og revidert regnskap for 2011 ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Fastsettelse av kontingent for 2011.

Styremedlem Aslaug Nesje Bjørlo orienterte om styrets forslag om å la kontingent bli stående
på henholdsvis; 1000,-kr, 2000,- kr og 3000,- kr.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 3 Søknader om medlemskap.

”Brannflu”
”Brannflu” ble bygget i Flekkefjord i 1963. Fartøyet er en typisk representant for de
trekrysserne som var en del av den store fornyelsen av den norske fiskeflåten omkring 1960.
”Brannflu” har tilhørt samme familie i Røvær som har benyttet fartøyet til forskjellige fiske på
kysten og i Nordsjøen, bl.a. tråling av reker og industrifisk, makrelldriving og linefiske etter
håbrann. Eksteriørmessig fremstår ”Brannflu” tilnærmelsesvis som da den var i fiske, med
unntak av redskap og dekksmaskineri som for det meste er tatt i land. Innvendig har man gjort
noen tilpasninger for å møte behovet ved nye bruksområder. Endringene er et forståelig
kompromiss, og fortsatt er ”Brannflu” som et tidstypisk fiskefartøy. Eiers formål med fartøyet
er å ta vare på kystkulturarven og videreformidle historie og aktivitet knyttet til
tradisjonsbåter.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Brannflu” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Gamvik”
”Gamvik” er en kutter bygget av Aas Båtbyggeri på Vestnes i 1971. Båten ble bygget med
formål å ekspedere hurtigruten i all slags vær da stedet Gamvik ikke hadde kai for
hurtigruteanløpene. En slik båt måtte være svært solid, da den skulle tåle mange ublide slag
mot skutesiden på hurtigruten. ”Gamvik” er et eksempel på siste generasjon spesialfartøy
bygget i tre. Fartøyet spilte en vesentlig rolle i bygdas økonomiske og sosiale liv. Tidligere var
det flere slike fartøy, men dette er det som ble sist bygget og det eneste igjen av disse. Den har
stått på land i 10 år og er selvfølgelig sterkt preget av dette. Fartøyet eies og forvaltes av
Gamvik Museum. Eiers formål er å bruke ”Gamvik” som en levende del av Gamviks kulturarv i
formidling, under arrangementer, til turistvirksomhet og gjerne i samarbeid med Hurtigruten
sommerstid.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Gamvik” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

“Bolga”
M/S ”Bolga” er en kutter på 54 fot som ble bygd i 1952 av Ramfjord Båtbyggeri i Nord
Trønderlag. Kontrahert av Birger Nattland, Bolga i Meløy. Fartøyet ble brukt til garn-, linejuksa
og sildefiske samt til småhvalfangst. Ved levering ble det montert en Alpha 90 HK
semidiesel som senere ble byttet ut. Det er i dag den 4. motor som står i fartøyet, en Volvo
Penta TAMD 105A 360 HK 2004 modell. Det oppsto en god del dramatikk rundt ”Bolga” i
forbindelse med kondemnering da den var rapportert hugget i 2006. Den dukket så opp under
navnet ”Lolita” før den igjen forsvant. Etter en del detektivarbeid ble den funnet fortøyd
mellom noen holmer like nord for Bodø. Båten ble tatt i forvaring, og våren 2007 var Salten
Veteranbåtlag endelig eier. ”Bolga” har i dag fått rigget på det originale hvalfangerutstyret og
fremstår i dag som en småhvalfanger fra 1970 årene. I dag brukes ”Bolga” til charterturer for
lag og foreninger, bedrifter, private og skoler der barn og ungdom får undervisning i
kysthistorie og utnyttelese av havets ressurser. Eiers formål er å bevare ”Bolga” som eksempel
på en småhvalfanger fra 1970-årene.

Styret anbefalte årsmøtet ta opp ”Bolga” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Sporen”
”Sporen” ex. ”Kornvall” er en kutter bygget i Ølve i 1933. Kontrahent var Sigmund Bakken fra
Folderøyhav som leide båten ut til handelsreisende. I 1950 overtok firmaet Sundt og Co i
Bergen båten og byttet navnet til ”Sundt III”. Disse gjorde båtens fasong og innredning mer
moderne. Båten ble konfiskert av Tyskerne i 1940. I 1945/46 ble den innleid av Staten i
forbindelse med gjenreisingen av Nord-Norge. Fra 1946 og frem til 1950 var fartøyet
oppsynsfartøy i Fiskerioppsynet. Firmaet Sundt nyttet båten som deres agentbåt frem til 1974
da virksomheten ble lagt ned. Dagens eier kjøpte båten i 1974, som da var i dårlig stand, og
startet en omfattende restaurering. Linjene i skroget er fremdeles de samme som i 1933, men
overbyggets fasong fra 1950 ble modernisert. Det er ikke gjort noen forandringer siden 1978,
og fartøyet fremstår i dag slik den ble ferdigstilt det året. Dette gjelder også inventar og utstyr.
Båten har siden 1979 vært brukt som representasjonsfartøy og til utleie, men blir i dag
benyttet privat. Eiers formål er å ta vare på fartøyet som et historisk bilde på et
handelsreisende fartøy.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Sporen” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Rapp”
M/S ”Rapp” er en kravellbygget skøyte fra 1913. Båten ble bygget i Risør på bestilling fra
Sverige, men ble i 1916 innkjøpt til Austevoll i Hordaland. Fartøyet har blitt brukt til
brislingfiske, sildefiske, fraktfart og sist som arbeidsbåt ved fiskeoppdrett til tidlig 1990-tallet.
Da var fartøyet i elendig forfatning og omfattende reparasjoner ble gjort i de neste 10 år med
tanke på å bevare fartøyet. Etter en periode som omflakkende turbåt overtok dagens eier
fartøyet i 2008. Det meste av dekk og overvanns hud er skiftet og styrehuset er bygget nytt,
som nøyaktig kopi av det opprinnelige. Masten med stålrørsstag, som vist på bildet, er under
utskifting med tidsriktig rigg. ”Rapp” har hjemhavn i Stavanger og er under restaurering til det
utseende og funksjon båten hadde i 1955. Motoren er en 40 HK Rubb semidiesel, type F, som
har stått ombord siden den var ny i 1955. Eiers formål er å bevare fartøyet som kulturminne og
drifte det gjennom turisme, kulturformidling og charter.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Rapp” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

“Havblikk”
”Havblikk ” er en kravell bygget skøyte fra 1960. Båten er den siste fiskebåten som er bygd ved
Risøyhamn slipp og båtbyggeri, og den siste trebåten som er bygd i Andøy. ”Havblikk” ble brukt
av forskjellige eiere fra Andøya til fiske av skrei om vinteren, sei og uerfiske om våren,
drivgarnfiske etter laks om sommeren og seifiske om høsten. Fra 1990-tallet ble driften fiske
om vinteren og turistfart om sommeren. Dagens eiere overtok fartøyet i 2009 og har
restaurert fartøyet i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter og Riksantikvaren. Eiers
formål er å ta vare på og bevare ”Havblikk” til kulturformidling, og la allmennheten ta del i den
kystkulturen dette representerer.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Havblikk” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Hulda”
”Hulda” er en kravellbygget skøyte fra 1908. Båten ble bygget ved Väjern i Sverige og har det
veldig krumme stevnet som man ofte ser på disse fartøyene. ”Hulda” kom til Rogaland i 1920
og ble brukt som garnskøyte under sildefiske og var hjelper under brislingfiske. Om høsten ble
”Hulda” brukt til å frakte poteter fra Rennesøy til Bergen. I 1955 ble skøyta ombygd av
brødrene Naustvik i Vatlandsvåg. Motoren er en 40 HK Rubb semidiesel, type F, som ble
montert i 1959. På 1970-80 tallet ble ”Hulda” brukt til diverse frakteoppdrag, og siden 1990-
tallet fram til i dag til turer med lag og foreninger, ferier og festivaler. Det er ikke gjort store
forandringer på ”Hulda” siden 1960-tallet; arbeidet har stort sett vært begrenset til løpende
vedlikehold. Dagens eier overtok fartøyet i 2005 etter faren som døde etter å ha hatt ansvaret
for «Hulda» som deleier/eier siden 1976. Eiers formål er å bevare ”Hulda” som et flytende
kulturminne.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Hulda” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Willy”
”Willy” er en taubåt i UNICRAFT-serien, bygget i Storbritannia, Port Dinorwic, N. Wales,
sannsynligvis i 1943 for marinen eller War Office. UNICRAFT er slepe-og supplyfartøyer på 50-
55 fot beregnet på havnetjeneste og oppdrag i elver og grunne farvann og serieproduksjon var
nødvendig for å etterkomme behovet under krigen. Glommen Fellesfløteforening hadde i 1949
behov for en ny båt og ble tipset om UNICRAFT. ”Willy” ble innkjøpt og satt i arbeid med
tømmersleping i Mjøsa. ”Willy” ble i 1958 forlenget og fikk avrundet hekk. Denne påbyggingen
er sveist, mens det øvrige skroget er klinket. Samme år fikk båten nytt styrehus og ny
innredning av lugaren, og Fløteforeningens nye farger og logo ble brukt utvendig for at båten
skulle være lettere å observere i arbeid. ”Willy” ble solgt til Glommen og Laagens
Brugseierforening i 1981 og hovedsakelig brukt i mudringsarbeid. Da de la om virksomheten i
2009 ble ”Willy ” gitt som gave til Mjøssamlingene. I 2011 ble båten pusset opp og tilbakeført
utvendig slik den så ut i perioden 1958-1981. Eiers formål er å ta vare på fartøyet som
dokumentasjon på tømmerfløting, mudring og annen aktivitet som båten har vært i.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp ”Willy” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern fra
årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

”Nybakk”
M/S ”Nybakk” er en kravell bygget skøyte fra 1961. Båten ble bygget på Vaagland Båtbyggeri
kontrahert av Albert Nybakk og hans fire sønner. ”Nybakk” ble bygd som en line- og garnbåt,
men på slutten av 1970-tallet og fram til 1997 ble det kun drevet garnfiske fra båten. ”Nybakk”
hadde som ny en Union på 160 hk, og i 1967 ble det installert en Callesen på 460 hk. I 2007
overtok M/S Nybakks Venner, og fartøyet ble fritatt kondemneringsordninga i 2008. M/S
Nybakks Venner har planer om å bringe fartøyet tilbake slik den så ut i 1984 etter retningslinjer
fra Riksantikvaren. ”Nybakk” blir i dag benyttet til å vise fram båtbyggerfaget, kystkultur og det
har vært flere utstillinger om bord. ”Nybakk” er også jevnlig på besøk på Shetland og
Orkenøyene, og det er planer om å besøke Hebridene og Færøyene da det var fiskefeltene
rundt disse øyene ”Nybakk” arbeidet på. Eiers formål er at ”Nybakk” skal framstå som en
levende båt og en kulturinstitusjon.

Styret anbefalte årsmøtet å ta opp M/S ”Nybakk” som medlem i Norsk Forening for Fartøyvern
fra årsskifte 2013. Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Sak 4 Godkjenning av arbeidsprogram for 2013.

Nestleder Eilif Gabrielsen orienterte om nytt arbeidsprogram.

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Godkjenning av budsjett for 2014.

Nestleder Eilif Gabrielsen orienterte kort om styrets budsjettforslag.
Styrets forslag til budsjett ble enstemming vedtatt.

Sak 6 Valg av revisor for regnskapsåret 2013.

Styremedlem Aslaug Nesje Bjørlo orienterte om styrets forslag til gjenvalg av revisor Trond
Syversen hos Revisjon 1 Nor AS.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av styre for 2013.

Styret for 2012 består av :

Leder: Jan Welde «Poseidon II» på valg
Nestleder: Eilif Gabrielsen «Anna Rogde» på valg
Styremedlem: Aslaug Nesje Bjørlo «Holvikejekta» ikke på valg
Morten Hesthammer «Faun» på valg
Tor Skille «Faxsen» ikke på valg
Kjetil Skogdalen «Engebret Soot» på valg
Øyvind Ødegård «Styrbjörn» på valg
Varamedlem Hanne Mæland Strand «Granvin» ikke på valg

 

Pga. alvorlig sykdom i nær familie, ba Øyvind Ødegård om å få fratre styret våren 2012. Hanne
Mæland Strand rykket da opp fra varamedlem til styremedlem.

Valgkomiteens leder Kåre Nordgård la fram innstillingen fra valgkomiteen:

Leder: Jan Welde «Poseidon II» gjenvalg 1 år
Nestleder: Eilif Gabrielsen «Anna Rogde» gjenvalg 1 år
Styremedlem: Aslaug Nesje Bjørlo «Holvikejekta» ikke på valg
Morten Hesthammer «Faun» gjenvalg 2 år
Tor Skille «Faxsen» ikke på valg
Kjetil Skogdalen «Engebret Soot» gjenvalg 2 år
Terje Olsen «Iona» ny 2 år
Varamedlme Trond Marius Melsom «Mohawk II» ny 1 år

Hanne Mæland Strand ønsket ikke å fortsette i styret. Varastillingen er på valg for 1 år.

Årsmøtet hadde ingen forslag til andre kandidater. Valg av styret ved akklamasjon.

Styret for 2013 vil bestå av :

Leder: Jan Welde ”Poseidon II” 1 år gjenvalgt
Nestleder: Eilif Gabrielsen ”Anna Rogde” 1 år gjenvalgt
Styremedlem: Aslaug Nesje Bjørlo ”Holvikjekta” 1 år gjenstår
Morten Hesthammer ”Faun” 2 år gjenvalgt
Tor Skille ”Faxsen” 1 år gjenstår
Kjetil Skogdalen ”Engebret Soot” 2 år gjenvalgt
Terje Olsen  ”Iona” 2 år ny
Varamedlem:  Trond Marius Melsom  ”Mohawk II” 1 år ny

 

Sak 8 Valg av valgkomité for 2013.

Styremedlem Aslaug Nesje Bjørlo orienterte om styrets forslag til valgkomité.

Valgkomitéen for 2012 har bestått av:

Leder: Kåre Nordgård «Anna Rogde»
Øyvin Konglevoll «Stavenes»
Cecilie Holm «Mathilde»

I følge vedtektene skal man tilstrebe utskifting av et medlem hvert år.

Styret foreslo Per Inge Høiberg (“Helgøya”) som nytt medlem av valgkomiteen for 2013.

Forslaget gir følgende sammensetning:

Leder: Øyvin Konglevoll «Stavenes» 1 år gjenstår
Cecilie Holm «Mathilde» 2 år gjenstår
Per Inge Høiberg «Helgøya» 3 år ny

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

Referenter: Ann Berit Hulthin                                       Hedda Lombardo

 

 

Katie Paine                                                                           Per Olaf Larsen

«Anna Rogde»                                                                      «Southern Actor»

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt